Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Uus jäätmekava näeb ette muutusi juba järgmisel aastal

Tallinna linnavolikogu võttis hiljuti vastu Tallinna jäätmekava perioodiks 2022–2026, mille peamisteks eesmärkideks on laiendada biojäätmete liigiti kogumist, edendada tekstiilijäätmete kogumist ja käitlemist, kujundada jäätmejaamadest ringmajanduskeskused ning edendada korduskasutust. Biojäätmete liigiti kogumine muutub kõigile kinnistutele kohustuslikuks juba tuleval aastal.

Tallinna abilinnapea Joosep Vimma sõnul on jäätmekava eesmärk olla Eestis suunanäitaja ja eeskuju, liikudes tervikliku ringmajanduse poole ning katsetades uusi lähenemisi. „Olime eesmärke püstitades küll Euroopa Liidu nõuetele vastavalt ambitsioonikad, aga samas realistlikud ja kui suudame kõik jäätmekavaga planeeritu ellu viia, oleme kindlad, et Tallinn saavutab Euroopa Liidu ja seaduse poolt sätestatud sihtarvud ning enamgi veel,“ ütles Vimm.

„Näiteks soovime juba järgmise aasta algusest keelustada avalikel üritustel ühekorranõud ning aprillist rakendada kõigile biojäätmete liigiti kogumise kohustust. Lisaks tarbimise vähendamisele tuleb asjade ära viskamisele alati eelistada kordus- või taaskasutust. Selleks soovime avada jäätmejaamades järgemööda ringmajasid, et suunata nende kaudu ringlusesse kogutud kasutuskõlblikud või parandamist vajavad asjad,” lisas Vimm.

Tallinna Linnavolikogu heakskiidu saanud jäätmekava täpsustab arengustrateegia „Tallinn 2035“ säästva jäätmehoolduse eesmärgi tegevusprogrammi ning toob esile valdkonna olulisemad arendused ja investeeringud aastani 2026. Kavandatud tegevused toetavad Tallinna koostatava ringmajanduse teekaardi ja mullu heaks kiidetud linna kliimakava eesmärkide saavutamist. 

Jäätmekavaga plaanitud peamise muudatusena saab järgmise aasta jooksul kõigile kinnistutele kohustuslikuks biojäätmete liigiti kogumine. Kui jäätmeseaduse kohaselt peab kohalik omavalitsus korraldama biojäätmete liigiti kogumise kõigilt kinnistutelt hiljemalt 2023. aasta lõpuks, siis linn soovib seda rakendada juba järgmise aasta aprillist. Kavandatava uue regulatsiooniga säilib eramajadel ja kahe korteriga elamutel võimalus biojäätmeid kompostida nõuetekohaselt kohapeal, kuid kõik ülejäänud peavad hakkama biojäätmeid liigiti koguma mahutisse ja andma need üle jäätmevedajale. 

Tekstiilijäätmete liigiti kogumine Tallinnas jäätmejaamade kaudu juba toimib, kuid perioodil 2022–2026 on eesmärk leida väljundeid liigiti kokku kogutud tekstiilijäätmete käitlemiseks. Praegu selline võimekus nii Eestis kui lähiriikides puudub, mistõttu saab see olema suur väljakutse kogu riigile.   

Uuel jäätmekava perioodil soovitakse jäätmejaamadest kujundada ringmajanduskeskused, kuhu lisaks jäätmete üleandmise võimalustele luuakse lisafunktsioone ringmajanduse edendamiseks, näiteks korduskasutusruumid, parandus- ja õmblustöökojad. Korduskasutusruumide näol luuakse inimestele võimalus suunata oma vanu ja korralikke asju, mida enam ei soovita, uuele ringile. Parandus- ja remonditöökodadega luuakse inimestele võimalus oma asju parandada, luues neile selleks sobivad võimalused ja andes vajalikud vahendeid.

Tallinna jäätmekava aastateks 2022–2026 on kättesaadav Riigi Teatajas riigiteataja.ee/akt/417052022007