Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034

Tallinna linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034

faucet-g4c0ec7967_1920.jpg
Tallinna linnal on koostatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava, mis annab suuna Tallinna veesektori arengule järgmiseks 12 aastaks. 
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2023 – 2034 avalik tutvustus toimus 25.04.2023 kell 17.30 Tallinna Linnavalitsuse esitluskeskuses (Vabaduse väljak 7, esimene korrus).

Tutvustuse salvestust saab vaadata allpool. 

Hea teada:

  • Kava alusel võetakse Tallinnas kasutusele looduslähedased sademeveelahendused, mis muudavad linnaruumi kaasaegsemaks, mugavamaks, keskkonnasõbralikumaks ning mille tulemusena on ka vähem üleujutusi. 
  • Lähtudes arengukavast Tallinn suurendab oluliselt investeeringuid sademevee lahkvoolsuse arendamisse, mis on oluline keskkonnainvesteering. Lahkvoolne kanalisatsioon aitab vältida reovee otseseid heitmeid looduskeskkonda, võimaldades reovee puhastamist enne selle tagasijõudmist vette või maapinnasse. See aitab hoida Läänemere puhtana.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostatakse vähemalt 12 aastaks. Kava vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. Hetkel kehtiv Tallinna linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010-2021 võeti vastu 18.11.2010.

Uus arengukava näeb ette ühisveevärgi ja reoveekanalisatsiooni võrkude rekonstrueerimise mahu suurendamist ning selle käigus rajatakse liitumispunkte ka kinnistutele, kus neid varasemalt ei olnud. Töid kavatsetakse teha kinnisel meetodil, mis häirib inimeste igapäevaelu vähem ja on keskkonnasäästlik. Tööde tegemisel arvestatakse linnatänavate rekonstrueerimisplaanidega ja seda tehakse koostöös võrguvaldajatega ja vee-ettevõtjatega.

Käesoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise raames:
  • kaasajastati andmed olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sh sademevee infrastruktuuri rajatiste andmete kohta kogu tänase Tallinna linna haldusterritooriumil;
  • lähtuvalt olemasolevate rajatiste vanusest ja/või tehnilisest seisukorrast kirjeldati olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste rekonstrueerimise vajadusi ja prioriteete;
  • vaadati üle perspektiivselt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetavate alade piirid ja kirjeldati infrastruktuuri arendamise mahud ja prioriteedid;
  • koostati Tallinna linna ametlike vee-ettevõtjate finantsanalüüsid, tuginedes määratletud infrastruktuuri rekonstrueerimise ja arendamise vajadustele, arvestades seejuures vee-ettevõtjate võimalusi investeeringute teostamiseks lähtuvalt mõistlikust, tarbijale vastuvõetavast ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse tariifi tõusust;
  • koostati ühiveevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja sademeveekanalisatsiooni hüdraulilised mudelid (kalibreerimata mudelid).

Käesolev Tallinna linna ÜVVKA aastateks 2023-2034 on koostatud AS Infragate Eesti töögrupi poolt, kellele viidatakse töös kui “Konsultandile”.
Tutvuge Tallinna linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava seletuskirjaga ja lisadega. 
NB! Seletuskirja ptk 11 ja 12 ning lisad 16 ja 26 ei avalikustata, kuna nad on kaetud ärisaladusega AvTS § 35 lg 1 p17 ja lg 2 p 1 (tähtajaliselt kuni vastuvõtmiseni linnavolikogus).
Tallinna linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava seletuskiri

Tallinna linna ÜVVKA 2023-2034 seletuskiri 20230419_ex_chapter11_12

Tallinna linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koos lisadega
https://veeb.tallinnlv.ee/pilv/index.php/s/vwSdIUCgBhA38RK

Tagasiside vorm 

Tagasisidet kava kohta oli võimalik esitada 19.04 kuni 4. maini 2023, kasutades selleks tagasiside vormi. 

Tagasiside ja vastuste koondtabeliga on võimalik tutvuda siin.


Vorm avatud kuni 04.05.2023.

Viimati muudetud 12.05.2023