Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Välireklaami paigaldamise luba muinsuskaitse alal

PALUME MATERJALID ESITADA TERA´S VÕI MEILI TEEL (urve.arukaevu@tallinnlv.ee).

Välireklaamide ja teabekandjate taotlused tuleb alates jaanuarist 2019 esitada läbi TERA andmebaasi https://tera.tallinn.ee/. Välireklaami ja teabe paigaldamise kord on kehtestatud 19.04.2018 määrusega nr 9, millega kehtestati nõuded välireklaami ja teabe avalikustamise viisile ja kohale ning sätestati välireklaami- ja teabekandja paigaldamise, kasutamise ja muutmise kord ning teabe ja teabekandjate järelevalve kord. Kord ei reguleeri kauplemisel kasutatava, teabega müügiinventari (lauad, varjud, müügiletid jms) paigaldamist.

Teabekandjate ja reklaamide paigaldamist reguleerivad Muinsuskaitseseadus ja Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus.'Taotluse võib esitada kas koha peal muinsuskaitse osakonnas Raekoja plats 12 või saata reklaamispetsialistile meilile urve.arukaevu@tallinnlv.ee. Taotlusele lisada reklaamide mõõtude ja materjali kirjeldusega joonised, kinnituslahendustega lõiked ja fotomontaaž(id).

Järgnevad soovitused on välja töötatud vanalinna muinsuskaitsealale ja kinnismälestistele ning nende kaitsevööndisse paigaldatavate reklaamide/teabekandjate osas.

Reklaamide kujundamisel tuleb võtta arvesse ümbritsevat miljööd ja konkreetse hoonestuse arhitektuurset eripära. Reklaamkandja kujundamisel arvestada, et selle paigaldamine ei varjaks olulistele vaatesuundadele avanevaid vaateid, olemasolevaid reklaame või reklaamiks mitteolevat teavet.

Üldreeglina ei ole lubatud stardardsed reklaamkandjad, samuti silmatorkavalt tänapäevased materjalid (PVC jm), vilkuvad ja plinkivad valgusreklaamid või - ribad, neoonvalgusreklaamid, tänavale suunatud dünaamilise liikumisega pilti edastavad ekraanid, neoontorud ja helireklaam (kaasa arvatud avatud uksest kostev vali muusika).

Teisaldatavate reklaamkandjate kasutamine Tallinna vanalinnas ei ole üldjuhul lubatud.

Siseruumides tegutseva ettevõtte reklaamkandja paigaldamine konsoolile on lubatud kui konsool ei ole pikem kui 1 meeter. Konsooli pikkuse kavandamisel tuleb arvestada kõnnitee laiusega. Eelisjärjekorras tuleb kasutusele juba olemasolevad konsoolid ning siseruumides tegutsev ettevõte võib kavandada reklaami mitte rohkem kui ühele konsoolile. Lubatav konsooli pikkus ja eksponeeritava reklaami sobivus hinnatakse muinsuskaitse osakonna teabekandjate ja linnakujunduslike projektide läbivaatamise komisjoni poolt kõikidel juhtudel eraldi.

Valguskastide ja -tähtede maksimaalne paksus võib olla kuni 80mm (kaasaegseid valguslahendusi kasutades võib asukohta arvestades see näit ka väiksem olla) ja valgusvärvsus (valgustemperatuur) kuni 3000K.

Hoonetele kinnitatud reklaamid ja reklaamkandjad peavad olema paigutatud tee kohale sellisele kõrgusele, et nad ei ohustaks ega takistaks liiklejaid.

Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal või kultuurimälestisele reklaami või muu teabe paigutamine on lubatud, kui reklaam või muu teave on paigaldatud hoone ehitusprojektis varem kooskõlastatud kohale. Sellisel juhul kooskõlastatakse reklaamide kujundus ja kinnituslahendus eraldi.

Avalikku kohta paigaldatud teave või reklaam peab olema eestikeelne, millele võib lisada teksti tõlke võõrkeelde, kusjuures eestikeelne tekst peab olema esikohal ega tohi olla halvemini vaadeldav kui võõrkeelne tekst.

Teabekandja või reklaam ei tohi varjata liikluskorraldusvahendit ega asetseda liikluskorraldusvahendiga samal kandjal.

Aknaklaasi taga võib lühiajaliselt (kuni 6 kuud) eksponeerida müügikuulutust, väljaulatuvad kolmnurkreklaamid on keelatud. Iga taotlus kooskõlastatakse eraldi.

Ehitusaedikutele või tellingutele paigaldatavad informatiivsed või reklaamivad bännerid tuleb kooskõlastada eraldi, esitades konkreetsed eksponeerimise tähtajad ja bännerite lahendused. Kehtib põhimõte - vähem on parem.

Erikujundusega aadressitähise, mis võib olla valgustatud ka seestpoolt, võib paigaldada ehitisele kui tähise paigaldamine on lahendatud ehitusprojektis ning kooskõlastatud muinsuskaitse osakonnas.

Eksponeeritav lipp peab olema hoonega proportsioonis ning arvestama ümbritsevaga, lipp ei tohi takistada avanevaid külg- ja lähivaateid. Lippu tuleb kogu eksponeerimise aja vältel hoida puhta ja tervena.

Muus vormis esitatava reklaami lubatavuse otsustab Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna teabekandjate ja linnakujunduslike projektide läbivaatamise komisjon.

Keelatud on:

Paigaldada Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale või kultuurimälestisele reklaame, teabekandjaid või linnakujunduslikke elemente ilma muinsuskaitse osakonna loata.

Katta nimetatud hoonete arhitektuurseid elemente sh aedu, väravaid, varikatuseid, balustraate jm. Erilise kaitse all on vanalinnas gooti portaalid.

Paigaldada teabekandjaid või reklaame tänavamööbli või liiklusmärkide külge.

Katta tänavasillutist kleebise, vaipkattega vm. Traditsiooniliselt on lubatud majutusasutusel tuua sissepääsu ukse ette porivaip, mis peab olema hooldatud. Iga üksikjuhtum kooskõlastatakse eraldi võttes arvesse konkreetset asukohta.

Kinni kleepida vitriinaknaid. Kleebiste kasutamine on kaalutlusküsimus, kleebist võib kavandada akna siseküljele nii et vaated siseruumist tänavale ja vastupidi ei oleks takistatud.

Katta suuremahulise reklaamiga looduskivist müüre ja seinu.