Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Selgunud on Kopli kultuuriuuringu tulemused

Tallinna linn osaleb URBACT programmi välisprojektis „ACCESS - Kultuuri kättesaadavus kõikidele linnakodanikele”. Projekti siht on tegevuskava loomine, millega sõnastatakse kultuurivaldkonna tulevik linnas, eesmärgiga tagada kultuuri parem kättesaadavus kõigile linnakodanikele

ACCESS projekti raames viidi 2021. aasta kolmandas kvartalis läbi uuringud Koplikandi elanikega, et saada teada nende kultuurilisi eelistusi ja vajadusi. Intervjuude eesmärgiks oli koguda teadmisi Kopli elanike kultuuriga seonduvate vaba aja veetmise viiside, eelistuste ja vajaduste kohta, samuti selle kohta kuivõrd ligipääsetavad ja kättesaadavad (nii füüsilises-, finantsilises- kui ka ajalise ressursi mõttes) vastavad tegevused ja kultuuriobjektid neile on.

„Kultuuri“ mõiste jäeti uuringu läbiviijate poolt defineerimata, vastajatel paluti rääkida kõigest, mis nende arvates tundub olevat „kultuur“ ning seostub antud mõistega. Seetõttu rääkisid intervjueeritud üsna laiast teemaderingist, alates looduses ajaveetmisest ja sportimisest lõpetades ooperi, teatri ning kunsti nautimisega.

Kõik kogutud uuringutulemused on sisendiks Tallinna linna kultuurivaldkonna tegevuskavasse.

 
Peamised järeldused

  • Kopli elanikud on oma elupiirkonna tuleviku osas üldiselt positiivselt ja lootusrikkalt meelestatud. Kõrgelt hinnatakse nii piirkonna looduskeskkonda kui ajaloolist pärandit, mida tuleks elanike arvates ka edaspidi väärtustada, kaitsta, tutvustada ning senisest enam eksponeerida.
  • Peaaegu kõik vastajad hindasid liikumisvõimalusi neid huvitavate kultuuriobjektide ja -sündmusteni headeks: seda soosib Kopli üldiselt hea ühistranspordi võrgustik ja tasuta transport.
  • Populaarseimaks vaba aja veetmise viisiks on viibimine värskes õhus - jalgrattaga sõitmine, jalutamine, tervisesport, aja veetmine Kopli parkides, rannaaladel ja Paljassaare looduses. Avalikku ruumi nähakse üldiselt arenevat positiivses suunas, ilusamaks ja turvalisemaks, kuid osadel elanikel on siiski teatud mure looduskeskkonna taandumise ja vaikuse ning privaatsuse vähenemise ees.
  •  Ootused raamatukogudele näivad olevat muutunud. Pandeemiaolukord on viinud inimesed kodukontoritesse, mistõttu tuleviku raamatukogu võiks teenustena pakkuda ka renditavaid töökohti, koostöötamise võimalusi, nõupidamiste ruume. Kopli raamatukogudega ollakse praeguste tingimuste raames üldiselt aga rahul – raamatute valik on üldiselt hea, ruumid remonditud ja arvutitega varustatud.
  • Suur probleem näib aga olevat info leitavusega Kopli ürituste kohta. Üksmeelne arvamus oli, et liiga palju infot oli kolinud sotsiaalvõrgustikesse, kuid teave sündmuste toimumise kohta peaks olema ka paberkandjal, nt linnaosalehes, kuulutuste tulpadel, bussiootepaviljonide juures ning kaupluste teadete tahvlitel.


Uuringu läbiviimine
Küsitlused toimusid Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti ning linna strateegiakeskuse eestvedamisel.

Uuring viidi läbi kvalitatiivseid uurimismeetodeid kasutades, ehk toimusid poolstruktureeritud süva- ja fookusgrupi intervjuud. Kokku teostati poolstruktureeritud süvaintervjuud 30 inimesega, neist 12 eestikeelset, 1 inglisekeelne ja 17 venekeelset. Lisaks sellele tehti eestikeelsete noorte fookusgrupp Koplis Tallinna Kunstigümnaasiumi õpilastega. Ka venekeelsete intervjuude puhul viidi noortele suunatud intervjuud läbi selle sihtrühma jaoks kohandatud intervjuu kava alusel.
Väärikaim vastaja oli 75 aastane.

 
Kopli kultuuriuuringu aruanne täies mahus on nähtav SIIN dokumendis.

ERDF_Urbact_ACCESS_logo.png