Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Välisprojektide büroo

Välisprojektide ettevalmistamist ja elluviimist koordineerib Tallinna Strateegiakeskuse all tegutsev Välisprojektide büroo, mille eesmärgiks on tõsta linna ametite ja hallatavate asutuste välisprojektides osalemise võimekust ning tugevdada linnale oluliste valdkonnaüleste projektide ettevalmistamise ja elluviimise koordineerimist.

Tallinna linnas viiakse läbi palju erinevaid Euroopa Liidu projekte, mida rahastatakse Ühtekuuluvusfondist, Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist ning ka teistest EL programmidest.

  • Linna ametiasutustes rakendatakse 7.05.2020 seisuga kokku 121 EL välisvahenditest rahastatud projekti, kogumahuga 94544 481 eurot (millest välistoetuste kogumaht moodustab 77608 954 eurot ning linna omafinantseering 16935526 eurot).
  • Välisprojektide alast tegevust linnas reguleerib 16. juuni 2022 Tallinna Linnavolikogu määrus välisprojektides osalemise kord.
  • Välisprojektide büroo koostöös linna personaliteenistusega valmistab ette soolise võrdõiguslikkuse kava.Büroo juht Aado Altmets

Projektijuhid:
Mai Andersson
Triin Sakermaa

Aado Altmets

Koostöö ülikoolidega - Maila Kuusik
Koosloome ja linnalooduse ekspert - Maria Derlõs
Projektidega seotud informatsiooni koondamine ja jagamine - Karin Luhaäär

Ametite, linnaosavalitsuste ja asutuste poolt elluviidavate projektide nõustamine ja tugi Irma Remma ja 
Mariliis Niinemägi


 

 

Viimati muudetud 09.04.2023