Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Rahvusvahelise koostöö põhimõtted

Tallinna rahvusvahelise koostöö põhimõtted 

Tallinna rahvusvahelise koostöö eesmärgiks on oma tegevuse kaudu aidata kaasa Tallinna  linna ja regiooni rahvusvahelise tuntuse ja konkurentsivõime suurendamisele, toetades seeläbi linna strateegiliste arengueesmärkide elluviimist.

Üleilmastumine, rahvastiku koondumine linnadesse ja sellega kaasnev linnade konkurents nõuab aktiivset linna välispoliitikat ja Tallinna rahvusvaheliste sidemete süvendamist. 

Tallinn on rahvusvaheliselt tuntud Euroopa pealinn. Loova, rohelise ja innovaatilise maailmalinna positsiooni säilitamine ja tugevdamine on oluline Tallinna seisukohtade edastamisel Euroopa Liidu linnapoliitikate väljatöötamiseks ja atraktiivse investeeringute, talentide ja turismi tõmbekeskuse kuvandi toetamisel. See eeldab  järjekindlat proaktiivset tegutsemist ja kohalolekut rahvusvahelisel areenil. 

Tallinn kui Eesti Vabariigi pealinn lähtub rahvusvahelises koostöös Eesti Vabariigi välispoliitika põhisuundadest, kuid teostab rahvusvahelist koostööd linna strateegiliste arengueesmärkide täitmiseks iseseisvalt.

Rahvusvahelise koostöö prioriteedid 

Tallinna rahvusvahelise koostöö prioriteedid lähtuvad Tallinna arengudokumentide, eelkõige Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035“ strateegilistest sihtidest ning tegevussuundadest, luues või arendades rahvusvahelisi suhteid eelkõige järgmistes prioriteetsetes valdkondades: kestlik areng, kaasav linnajuhtimine,kliimaneutraalsus, kaasaegse linnaruumi arendamine, ringmajandus, innovatsioon ning  linna ettevõtete rahvusvahelistumine. .

Tallinna rahvusvahelise koostöö põhimõtted toetavad ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamist. 

Tallinna koostöö rahvusvaheliste partneritega lähtub vajadusest vahetada kogemusi, omandada uusi töövõtteid, parandada kultuuridevahelist suhtlemisoskust ja laiendada linnale oluliste kontaktide võrgustikku. Tallinn lähtub kahe- ja mitmepoolsete koostööpartnerite valikul linna huvidest ja väljakutsetest formaalseid sõprus-, partner- jt lepinguid sõlmimata.

Koostöölepe sõlmitakse vaid erandjuhul ja tähtajaliselt, kui see on hädavajalik potentsiaalsele partnerile Tallinnale strateegilise tähtsusega valdkonnas ning toob lepingupooltele selget vastastikust kasu. Kehtivad koostöölepingud vaadatakse üle regulaarselt ja tehakse vajadusel linnavalitsusele ettepanek lepingu lõpetamiseks.

Koostöö Euroopa Liidu institutsioonide ja rahvusvaheliste võrgustikega

Tallinna eesmärgiks on tugevdada linna aktiivset osalemist ja kohalolekut Euroopa Liidu ja muudes olulistes rahvusvahelistes organisatsioonides ja võrgustikes, mille töös osalemine toetabTallinna strateegiliste arengueesmärkide elluviimist. Peamised koostööpartnerid on:

  1. Euroopa suurlinnade võrgustik EUROCITIES. Liikmelisus annab Tallinnale võimaluse osaleda ja kaasa rääkida EL linnapoliitikate ning ühtekuuluvuspoliitika kujundamisel ning aitab kaasa Tallinna positsioonidele ja vajadustele parema nähtavuse tagamiseks Euroopa Liidus, mis on eriti oluline peale Tallinna Brüsseli esinduse  sulgemist 2020.a.
  2. Koostöö OECDga ringmajanduse ning  ÜRO 2030 Agenda ning selle kestliku arengu  eesmärkide rakendamise valdkonnas
  3. Muud rahvusvahelised, regionaalsed ning temaatilised koostöövõrgustikud ja valdkonnapõhised organisatsioonid, milles osalemine aitab kaasa Tallinna linna ametiasutuste administratiivse suutlikkuse ja kompetentsi tõstmisele. 
  4. Linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste projektipõhised partnerlused, eelkõige EL fondidest kaasfinantseeritavate projektide raames.

Liikmelisuse ajakohasust analüüsitakse vähemalt kord kalendriaastas ja tehakse vajadusel linnavalitsusele põhjendatud ettepanek organisatsioonist lahkumiseks. Uute võrgustike/organisatsioonidega liitub Tallinn vaid juhul, kui see toetab linna arengueesmärkide täitmist või rahvusvahelise maine säilitamist valdkondades, mida olemasolevad partnerid ei kata. 


Viimati muudetud 10.02.2022