Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Värvi tn sademevee kanalisatsioon

Värvi tn sademevee kanalisatsioon

KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS

AVALIKUSTAB


ajavahemikus 13.02-26.02.2024 projekteerimistingimuste nr 2311802/02317 eelnõu Värvi tn sademevee kanalisatsioon

Värvi tn sademevee kanalisatsioon projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine  on avalikul väljapanekul 13.02.- 26.02.2024 Kristiine Linnaosa Valitsuse infolauas (Metalli tn 5) tööajal.
Samuti toimub avalik väljapanek sellel veebilehel. 

Projekteerimistingimuste sisu ja põhjendused:
Alal kehtib 03.04.2003 kehtestatud „Laki tn 12 kinnistu ning Kõrgepinge tn 37 ja Tuuliku tee 6 maa-ala detailplaneering“ DP003880. Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse täpsustada planeeringukohase sademevee ära juhtimise osa. Seega täpsustatakse detailplaneeringu lahendust sademeveetorustiku ja eesvoolude osas.
  • Vastavalt ehitusseadustiku §27 lõikele 1 võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta; detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud uusi asjaolusid või detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.
  • Ehitusseadustiku § 27 lõike 2 kohaselt arvestatakse detailplaneeringu täpsustavate projekteerimistingimuste andmisel hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi, et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste, avaliku huviga või üldplaneeringus määratud tingimustega.
  • Ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkti 5 kohaselt täpsustatakse projekteerimistingimustega asjakohasel juhul detailplaneeringus käsitletud maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta. Sademevee- ja kanalisatsioonitorustik on teenindavad rajatised EhS § 27 lg 4 p 5 tähenduses ning nende asukoha määratlemine detailplaneeringus on olnud vajalik eelkõige terviklikkuse põhimõttest tulenevalt. Seetõttu ei mõjuta teenindavate rajatiste asukoha muutmine olemuslikult kehtestatud detailplaneeringut. Käesolevate projekteerimistingimustega täpsustatakse tingimused sademevee ühiskanalisatsioonitorustike väljaehitamiseks, muutmata sealjuures detailplaneeringu olulisi tingimusi.
Sademeveetorustiku rajamine ja eesvooluna kraavi juhtimine projekteerimistingimustes antud tingimuste alusel on aktsepteeritav, kuna ei ole vastuolus üldplaneeringuga.        
Asendiskeem

Tuuliku-Värvi_sademevee kanalisatsiooni skeem.pdf

Projekteerimistingimuste eelnõu

PT 2311802-02317 Värvi tänav T6 sademevee kanalisatsioon.docx

 

Kaasa rääkimise võimalused
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kuni 26.02.2024 e-posti aadressil: [email protected] ja [email protected].

2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata või ettepanekuid või vastuväiteid esitanud isikud loobuvad asja arutamisest avalikul arutelul, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
                                                                                    
Lisainfo telefonil 645 7115 või [email protected]

Viimati muudetud 13.02.2024