Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtt ja väljaarvamine Lasteaias Karikakar

Vastuvõtt ja väljaarvamine Lasteaias Karikakar

Lasteaeda vastuvõtmine

Lasteaiakohta Tallinna munitsipaallasteaias saab taotleda iseteeninduskeskkonnas

Taotlust on võimalik esitada ka ühe valitud lasteasutuse direktorile kohapeal (vastuvõtu taotlus, .pdf, täita saab tarkvaraga Adobe Reader) või e-postiga (digiallkirjastatud). Lasteaed väljastab kolme tööpäeva jooksul taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki. Taotluse võib täita ka lasteaias.

Lapsevanem saab esitada kuni kolm lasteasutuse valikut ja märkida koha soovimise aja. Lasteaedade valikuid saab muuta iseteeninduskeskkonnas, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist.  

Lasteaiarühmad komplekteeritakse vahemikus 1. mai kuni 15. august, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Tallinna munitsipaallasteaeda võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastaseid lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

 

Õed-vennad lasteaia järjekorras

Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2017 otsuse alusel muudeti Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruse nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra“ § 7 lõiget 1 lausega: „Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses.“;

Määruse muudatus võimaldab eelisjärjekorras anda lasteaiakoht pere teisele lapsele siis, kui asjaomases vanuserühmas on vaba koht ning lapsevanem on esitanud lasteasutuse direktorile kirjaliku avalduse lasteaiakoha saamiseks samas lasteasutuses, kus käib sama pere teine laps või sidunud lapsed ise omavahel iseteeninduskeskkonnas (Lasteaias käib sama pere laps).

Seega saavad esimesed lasteaiakoha pakkumised ühe pere lapsed, kes on vastavas vanuses. Eraldi järjekorda õdedele-vendadele ei moodustata, järjekord on ühtne taotluse esitamise järgi. 

 

Väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

 


 

Lasteaiast väljaarvamine

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduseAvaldust saab saata ka meilile [email protected]. Vanem esitab lasteaiast lahkumise avalduse enne lasteaiast lahkumist. Lapse lasteaiakoha kasutamise viimane kuupäev saab olla avalduse digiallkirjastamise kuupäev. See tähendab, et avaldust ei saa esitada tagantjärgi. Avaldust saab esitada ka lasteaias kohapeal.


Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda ja sealt väljaarvamist reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Kui vanem ei ole tasunud vanema kaetava osa ja/või toidukulu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning määrab võla tasumise uue tähtaja. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

Viimati muudetud 17.05.2024