Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

2022/23 õppeaasta eesmärgid

  • Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuses lähtutakse tervist edendava lasteaia põhimõtetest.
Tegevused eesmärgi täitmiseks: Tervist Edendavate Lasteaedadega liitumine. Õppekava täiendamine valdkonna põhiselt. Tegevuskavva planeeritud ürituste elluviimine. Loodud töögrupi aktiivne tegevus eesmärgi elluviimiseks.
 
  • Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuses lähtutakse Tallinna Haridusameti teema-aastast haridusasutustele „Loodus- ja keskkonnahoiu teema-aasta 2022-2023“.
Tegevused eesmärgi täitmiseks: tegevuskavva planeeritud ürituste elluviimine, õppe- ja kasvatustöö planeerimisel on kasutusel teema-aasta ürituste plaani kuuteemad.
 
  • Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuses kasutavad rühmad õppemeetodina projektõpet/projekte.

Tegevused eesmärgi täitmiseks: rümades on õppe- ja kasvatustöö planeerimisel aluseks projektiplaan. Õppe ja kasvatustöös lähtutakse projektõppe põhimõtetest: lapse kaasamine planeerimisprotsessi, tema aktiivsuse tähtsustamine teadmiste ja oskuste omandamisel, tegutsemine väiksemates gruppides, õpetaja roll on suunav ja toetav.
 

Viimati muudetud 09.09.2022