Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Viimsi tee 24 projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti avalik väljapanek

Pirita Linnaosa Valitsus korraldab Viimsi tee 24  projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 18.07. – 01.08.2022  Pirita Linnaosa Valitsuses Kloostri tee 6 toas 128, tööpäevadel. Võimalusel palume tutvuda materjalidega elektroonilisel teel. Huvitatud isikuil on samal ajavahemikul võimalik ka kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid esitada. Kui nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Viimsi tee 24 kinnistu asub Pirita linnaosa üldplaneeringu kohaselt väljakujunenud pereelamute (EP) alal ja Merivälja aedlinna miljööväärtuslikul alal, kus miljööala tingimustest lähtuvalt on krundi täisehituseks  lubatud maksimaalselt 20%  ning elamu lubatud harja kõrguseks 9m. Viimsi tee 24  kinnistu on elamumaa sihtotstarbega, pindala on 1006m² ning ehitisregistri andmetel asub kinnistul 1-korruseline 28m2 ehitisealuse pinnaga kuur. Taotluse kohaselt soovitakse kinnistu Viimsi tee poolsele  osale ca 8,9m kaugusele tänavast püstitada 2-korruseline üksikelamu ehitisealuse pinnaga 175m2 ning kavandada kinnistule lisaks ka üks abihoone. Juurdepääs toimub Võra tee poolt. Ümbritsevad elamumaa kinnistud on valdavalt hoonestatud üksikelamutega, millede ehitisealused pinnad on kuni 167m2. Iseloomulik on lahtine hoonestusviis. Üksikelamu kavandamine on kooskõlas Pirita linnaosa üldplaneeringuga ja sobitub piirkonna väljakujunenud keskkonnaga ning arvestab ümbruskonna hoonestuslaadi.

Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2211002/05756  ja eelnõu materjalidega saab tutvuda Tallinna   projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide   registris. Dokumendid on leitavad PT menetluste nr PT247560, Viimsi tee 24 aadressi alt või veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=169873.  Dokumentide nägemiseks peab ID kaardiga sisse logima.

Viimati muudetud 01.07.2022