Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Haridusliku erivajadusega laps

Haridusliku erivajadusega laps

Haridusliku erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (kohandatud õpikeskkond) või rühma tegevuskavas. Seega kuuluvad siia alla eriandekusega lapsed, teisest kultuuri- ja keelekeskkonnast pärit lapsed ja ka erinevatel põhjustel koolipikendust saanud lapsed.

Koolieelses eas avalduvaid erivajadusi nimetatakse arengulisteks erivajadusteks. Arenguline erivajadus võib olla nii mahajäämus eakohasest tasemest (arengupuue) kui ka andekus mingis arenguvaldkonnas. Mõlemal juhul on vajalik lisatöö õpetajate, spetsialistide ja lapsevanema poolt, et luua võimetele vastavad keskkonna tingimused. See on meeskonnatöö, mille käigus analüüsivad rühmaõpetajad lapse üldist arengutaset, sotsiaalseid ja õpioskusi; muusikaõpetaja loovust ja muusikalisi võimeid; liikumisõpetaja kehalisi võimeid ja oskusi; logopeed ja eripedagoog kõne ja psüühiliste protsesside arengutaset; õpetaja abi eneseteenindusoskusi. Kui meeskond peab vajalikuks, siis järgneb arenguvaatlusele ja -hindamisele eripedagoogilist abi vajava lapse jaoks individuaalse arenduskava (IAK) koostamine.
 

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted:
 • laste erivajaduste võimalikult varane märkamine ja võimete väljaselgitamine ning arengutaseme kirjeldamine;
 • lapse arengupotentsiaali maksimaalne ärakasutamine;
 • laste arengu soodustamine läbi mängu, lapsekeskses ja turvalises keskkonnas;
 • vajadusel individuaalne õpetus ja kooliks ettevalmistamine;
 • eakohase arenguga lastega kontaktide ja suhtlemise võimaldamine ning suhtlema julgustamine;
 • perekonna ja spetsialistide kaasamine,
 • meeskonna- ja võrgustikutöö.
Varajase sekkumise planeerimisel ja elluviimisel arvestatakse järgmisi üldpõhimõtteid:
 • arendustöö alustamine, kui lapse erivajadus on kindlaks määratud;
 • individuaalne lähenemine vastavalt lapse erivajadustele ja keskkonna võimalustele;
 • keskkonna kohandamine vastavalt lapse vajadustele
 • perekonna ja spetsialistide kaasamine,
 • meeskonna- ja võrgustikutöö;
 • õpetajate/lapse perekonna nõustamine
 • eripedagoogiline/logopeediline abi

Erivajaduse võimalikult varase märkamise ja võimete väljaselgitamist tehakse lapse vaatluste, arengumapi koostamise ja analüüsimise põhjal. Iga õppeaasta sügisel ja kevadel hinnatakse lapse arengut ning kevadel antakse selle kohane ülevaade ka lapsevanemale.
 

Lehekülge haldab:


Arendusjuht: Gerli Raudhäiding
E-post: [email protected]
Telefon: 53 072 949


 

Viimati muudetud 16.02.2024