Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lapse arengu hindamine

Lapse arengu hindamise põhimõtted

 • Lapse arengu hindamine lasteaias on oluline, et mõista iga lapse eripära ning luua koostöös perega sobiv kasvukeskkond, mis toetab lapse eneshinnangut ja arengut.
 • Lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka pedagoogi suunatud tegevustes.
 • Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe-ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused.
 • Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning arvestades lapse individuaalset eripära.
 • Vähemalt üks kord õppeaastas viiakse lapsevanemaga läbi arenguvestlus lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks.

Meetodid, kuidas lapse arengu kohta käivat infot kogutakse

 • vaatlused, tegevuskirjeldused
 • küsitlused, intervjuud lastega
 • testid ja töölehed
 • laste kunstitööd (õpetaja ja lapse kommentaaridega)
 • fotod laste töödest

Lapse arengu hindamise dokumenteerimise vormid

 • Lapse arengumapp
 • Vaatluste kaust
 • Õppe-ja kasvatustegevuse päevik
 • Koolivalmiduskaart

 

 

Lehekülge haldab:

Arendusjuht: Gerli Raudhäiding
E-post: gerli.raudhaiding@vikerkaar.edu.ee
Telefon: 53 072 949

Viimati muudetud 13.12.2021