Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppetöö korraldus

Õppetöö korraldus

Tallinna Lasteaed Vikerkaar õppe- ja kasvatustöö korraldus on eestikeelne.

Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud alushariduse raamõppekavale.
Õppekava määrab kindlaks:
           - Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid;
           - Õppe- ja kasvatuskorralduse põhimõtted;
           - Õppe- ja kasvatustegevuse sisu, mahu ja selle ajalise korralduse;
           - Laste arengu hindamise põhimõtted;
           - Lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel;

Õppe- ja kasvatustegevuse peamine eesmärk on laste üldoskuste arendamine:
 • õpioskused
 • mänguoskused
 • sotsiaalsed ja enesekohased oskused

Õppe- ja kasvatustegevusi viiakse läbi alljärgnevates valdkondades:
• Mina ja keskkond
• Keel ja kõne
• Matemaatika
• Kunst
• Muusika
• Liikumine

Õppe- ja kasvatustegevus toimub lasteaias iga päev, mil lasteaed on avatud. Igal rühmal on oma tegevus- ja päevakava, mille koostamisel on lähtutud koolieelse
lasteasutuse riiklikust õppekavast. Rühma õppe-ja kasvatustegevuse kavandamisel koostavad õpetajad iga nädal rühma nädalakava, kus esitatakse eesmärgid, temaatika, õppesisu ja tegevused. Rühma õppe-ja kasvatustegevuste kavandamine on paindlik, mis võimaldab õpetajal teha vajadusel muudatusi, jälgides laste võimeid, soove ja mõtteid. Eelduseks koolivalmidusele on lapse järjepidev osavõtt lasteaia tegevustest.

Nädalakavaga saab lapsevanem tutvuda keskkonnas Eliis.

Tegevuste algus meie lasteaias on kell 9.15. Seetõttu on soovitatav olla kohal õigeaegselt.

 

 

Lehekülge haldab:

Arendusjuht: Gerli Raudhäiding
E-post: [email protected]
Telefon: 53 072 949

Viimati muudetud 21.02.2024