Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Soodustused

Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias

Alates 1. septembrist 2021 vabastatakse lapsevanem Tallinna munitsipaallasteaia kohatasust juba alates teisest lapsest.

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määruses muutub alates 01.01.2023 toetuse (kohatasust vabastamine) saamine vastavalt:

 § 53.  Rakendussäte

Alates 1. jaanuarist 2023 on § 21 ja § 4 lõikes 2 nimetatud vanema osa toetuse taotlemise ja saamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.

Antud muudatus puudutab:

  1. toetust linnaelanikule, mis on järgmisel aastal 17,20€ ja  vähemalt üks vanem ja laps peavad olema katkematult linna elanikud;
  2. vanema osast vabastamist – sissetulekust sõltuv, pere teine või enam laps ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest – taotleja ja laps peavad olema katkematult linna elanikud.

Kui laps ja lapsevanem ei ole 31. detsembri seisuga Tallinna elanik, ei ole lapsevanemal terve järgnev aasta võimalik soodustust taotleda.

Kohatasu vabastamise taotluse saab esitada kui vanem ja lapsed vastavad määruse vabastamise tingimustele:

  • vanema, kes taotluse esitab, elukoht on registreeritud koos lastega Tallinna linnas samal aadressil ning lapsevanemal on nende laste osas kehtiv hooldusõigus.
  • lapsed peavad olema kas ühe munitsipaallasteaia nimekirjas või erinevate munitsipaallasteaedade nimekirjades.

Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb vanemal esitada taotlus haridusameti iseteeninduskeskkonnas info.haridus.ee/lasteaiakoht. Vajadusel saab esitada taotluse paberkandjal lasteaia direktorile (kohatasu vabastuse vormid). 

Andmekogus leiate lisamise võimaluse valides menüüst „Lapsed“ ja avanevast menüüribast viimane valik „Lisa uus taotlus“. 

Vanema osa maksmisest vabastatakse taotluse esitamise kuust.

Vanema osa maksmisest vabastust rakendatakse tähtajaliselt:

  • õppeaasta lõpuni (kuni 31. august)
  • lapse lasteaiast lahkumise kuupäevani
  • vanema ja lapse elukoht muutub väljaspoole Tallinna

Talllinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem kui:

  • vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil (netosissetulek esimese pereliikme kohta on kuni 583,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on kuni 467,19 eurot);
  • koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.
Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse munitsipaallasteasutus või -lasteasutuse rühm, milles laps käib, vabastatakse vanemad vanema osa maksmisest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

 

Toidukulu katmine munitsipaallasteaias piirmäära ulatuses

Vastavalt määrusele Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määrusele nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidu päevamaksumus on piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.
 

Lehekülge haldab:

Gerli Raudhäiding, arendusjuht
Tel 53 072 949, e-post: gerli.raudhaiding@vikerkaar.edu.ee

Viimati muudetud 21.08.2023