Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Lasteaed Vikerkaar hoolekogu

Koosseis 2023/2024 õa

Marina Aboltõn-Hansberg (Naksitralli rühma lapsevanem);
Liis Uuk (Lotte rühma lapsevanem);
Aisel Kuznetsova (Kuujäneste rühma lapsevanem);
Triin Repnau - Siirak (Muumi rühma lapsevanem);
Maiu Reinomägi (Karlssoni rühma lapsevanem);
Jessika Vaher (Simba rühma lapsevanem);
Katrin Rand (Lepatriinu rühma lapsevanem);
Alla Devadze (Tiigri rühma lapsevanem);
Kerli Burzak (Mesimummi rühma lapsevanem);
Darja Roos (Minni rühma lapsevanem);
Kaisa Karu (Puhhi rühma lapsevanem);
Svetlana Tikerpuu (Sipsiku rühma lapsevanem);
Hälin Normak (õpetajate esindaja);
Toomas Peterson (Haabersti linnaosa esindaja).

§24. Hoolekogu

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2) Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab valla- või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu valla- või linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

(3) Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 

 

Lehekülge haldab:

Gerli Raudhäiding, arendusjuht
Tel 53 072 949, e-post: gerli.raudhaiding@vikerkaar.edu.ee

 

 

Viimati muudetud 03.11.2023