Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Lasteaed Vikerkaar hoolekogu

Koosseis 2022/2023 õa

Alla Devadze (Tiigri rühma lapsevanem);
Katrin Rand (Lepatriinu rühma lapsevanem);
Liis Uuk (Karlssoni rühma lapsevanem);
Karin Sepp (Mesimummi rühma lapsevanem);
Annika Sõrmus (Lotte rühma lapsevanem);
Triin Haugas (Sipsiku rühma lapsevanem);
Margarita Razorjonova (Minni rühma lapsevanem);
Kersti Tael (Kuujäneste rühma lapsevanem);
Kerli Burzak (Puhhi rühma lapsevanem);
Triin Repnau (Muumi rühma lapsevanem);
Hälin Normak (õpetajate esindaja);
Sirli Grauberg (Haabersti linnaosa esindaja).

§24. Hoolekogu

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

(2) Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab valla- või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu valla- või linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

(3) Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

(4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 

 

Lehekülge haldab:

Gerli Raudhäiding, arendusjuht
Tel 53 072 949, e-post: gerli.raudhaiding@vikerkaar.edu.ee

 

 

Viimati muudetud 30.09.2022