Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Virmalise Lasteaia arengukava 2019-2024

Tallinna Virmalise Lasteaia arengukava 2019-2024

Tallinna Virmalise Lasteaia 2019 - 2024 arengukava on dokument, mis on koostatud Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ alusel ning sisaldab lasteaia arenduse valdkondi ja põhisuundi, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korda.

Lasteaia arendustöö põhineb protsessikesksel lähenemisviisil ning pideva parendamise (kavandamine – kavandatu teostamine – tulemuste hindamine - parendamine)  metodoloogial.

Arengukavas  on  määratletud  lasteaia  arenduse põhisuunad  aastateks  2019 – 2024,  et  tagada  asutuse  jätkusuutlikkus  ja  järjepidev  areng.

Arengukava koostamisel lähtusime lasteaia põhimäärusest ja õppekavast, 2017-2018.a. arengukava täitmise ja 2017. aasta sisehindamise kokkuvõtetest, personali arengu- ja meeskonnavestluste kokkuvõtetest; lapsevanemate, personali ja lõpurühmade laste rahulolu-uuringu tulemustest.

Lasteaia arendussüsteemi aluseks on viis põhivaldkonda: eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, õppe- ja kasvatustegevus.

Nimetatud viis tegevusvaldkonda hõlmavad kogu lasteasutuse tegevust. Viiest tegevusvaldkonnast lähtutakse sisehindamisel, arengukavas ning lasteasutuse tegevuskavas.

Arengukava on valminud lasteaia personali, lapsevanemate ja hoolekogu koostööna.

2021.aasta sügisel toetab lasteaia tegevusi seoses COVID-19 levikuga ennetusplaan.

2019-2024 perioodi arengukava eesmärkide saavutamist toetab tegevuskava perioodiks 2022-2024.

Toimetaja: Kaidi Pugatšev , Tallinna Virmalise Lasteaia direktor

Viimati muudetud 21.02.2024