Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Virmalise Lasteaia hoolekogu

Virmalise Lasteaia hoolekogu

2023/2024  õ.a hoolekogu liikmed

Rändajate rühm -     Malle Alvela            e-post: [email protected]
Seiklejate rühm -      Mari-Liis Nugis      e-post: [email protected]
Uudistajate rühm -   Silver Siivelt           e-post:  [email protected]  
Avastajate rühm -     Maris Nettan         e-post: [email protected]                                
Kesklinna  esindaja   Marika Pärn          e-post: [email protected] 
Tallinna Virmalise Lasteaia õpetajate esindaja Uliyana Safiullina   
                                   e-post: [email protected]  

Lasteaedade hoolekogu moodustamise korra ja töökorra määratleb Koolieelse lasteasutuse seadus

 § 24. Hoolekogu
(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
(2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.
[RT I 2008, 13, 86 - jõust. 01.09.2008]
 (3) Hoolekogu:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010] 
 2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010] 
 3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010] 
 4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010] 
 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
(4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010]
(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010]

Viimati muudetud 21.02.2024