Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Virmalise Lasteaia õppetöö korraldus

 1. Lasteaia õppeaasta
 • Lasteaia õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini.
 • Aktiivne õppeperiood kestab 1. septembrist kuni 31. maini. Suvekuudel (juuni, juuli, august) toimub õpitu kordamine ja kinnistamine ning põhirõhk on mängulisel õuetegevusel.
 1. Rühma tegevus- ja päevakava koostamine
 • Rühma tegevuskava koordineerib õppe- ja kasvatustegevust rühmas. Tegevuskava koostamise aluseks on lasteaia õppekava. Tegevuskava koostamisel arvestatakse laste ealist, soolist ja kultuurilist eripära ning huvisid.
 • Päevakava määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogide kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.
 • Rühmade tegevus- ja päevakavasid korrigeeritakse vastavalt laste vanusele iga õppeaasta alguses, lähtudes riiklikust õppekavast ja lasteaia tegevus- ja päevakavast.
 • Rühmade päevakavad ja tegevuste plaanid kinnitab direktor septembris käskkirjaga.
 1. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine
 • Õppe- ja kasvatustegevused tuginevad rühma tegevus- ja päevakavale.
 • Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel kasutatakse nädalaplaani, milles sisalduvad kavandatud perioodi eesmärgid, temaatika, õpisisu ja –tegevused.
 • Kavandatud tegevused on omavahel lõimitud, mis võimaldab õpitut ühendada tervikuks ja luua seoseid.
 • Õppe- ja kasvatustegevus seostatakse kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. Võimaluse korral tutvutakse õpitavaga loomulikus keskkonnas.
 • Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused toimuvad enamjaolt hommikupoolikul, õhtune aeg on rohkem mänguks ja individuaalseks tööks.
 • Rühma tegevuste kavandamine on paindlik, võimaldades pedagoogil vajadusel teha muudatusi. Tegevusi kavandatakse nii, et lapsel oleks võimalus teha valikuid. See õpetab last iseseisvalt tegutsema, oma tegevust korrigeerima ja tegevuse tulemuste eest vastutama.

 

 

 

Viimati muudetud 20.10.2017