Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Virmalise Lasteaia osalustasu, toitlustustasu

Vanemate osalustasu

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015.a. määruse nr 27 ja Tallinna Haridusameti juhataja käskkirja nr 1-2/775,  22.12.2015.a. alusel on vanema osa määraks summa, mis moodustab 12% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus. Alates 01.01.2020  on vanema poolt kaetava osa arvestuslik määr ühe lapse kohta 71,25 €.
Maksekviitungid koostab raamatupidaja ja saadab need lastevanematele meilidele. Tasumisel kasutage kindlasti viitenumbrit. Arved palume tasuda iga kuu 25-ndaks kuupäevaks. Raamatupidaja Kalli Soom, tel.6 404 957

Seoses vanema osa määra suurenemisega saavad paljulapselised pered alates kolmandast lapsest kohatasu vabastust 100% ulatuses juhul, kui

  • Tallinna lasteasutuses käib perest kolm või enam last ning
  • vanema ja laste elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada lasteasutuse direktorile vastav avaldus. Direktor vabastab pere kohatasu maksmisest kuni üheks õppeaastaks.

Osalist vabastust kohatasust saab taotleda sarnaselt eelmise aastaga. Kui vanemal ei ole võimalik täies ulatuses kohatasu maksta, esitab ta samuti lasteasutuse direktorile vastava avalduse. Kohatasu osalist vabastust saab taotleda siis, kui

  • lapse ja tema vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn ning
  • perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast.

Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada kohatasu maksmisest kuni 80% ulatuses jooksva õppeaasta lõpuni vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Vanema osast vabastamine kooskõlastatakse lasteaia hoolekoguga ja kinnitatakse käskkirjaga.

 

Toidukulu katmine munitsipaallasteaias piirmäära ulatuses

Alates 1. septembrist 2017 kehtestati Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määrusega nr 17 Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord ning Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrusega nr 29 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine.

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot ( koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul. NB! Virmalise Lasteaia toidukulu päevamaksumus on Tallinna elanikele vastavalt laste vanuserühmadele: sõimerühmas 2,89€; aiarühmades 3,59€, millest läheb maha linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatus.

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.

Toidukulu tasumisest vabastamine täies ulatuses

Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses lapsevanema avalduse alusel:

  • vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse      kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80%      kehtivast töötasu alammäärast;
  • Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibiv ja lasteasutuses käiv laps.

Lapse toidukulu tasumisest vabastamise põhjendatud avaldus esitatakse lasteasutuse direktorile. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka lasteasutuse õpetaja või asenduskodu juhataja.

 

 Toimetaja: Kerli Stein, Tallina Virmalise Lasteaia direktor

Viimati muudetud 08.05.2022