Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted ja korraldus

Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted ja korraldus

LAPSE ARENGU HINDAMISE PÕHIMÕTTED NING KORRALDUS
Lapse arengu hindamine on vajalik lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivsete enesehinnangu ja arengut toetavaks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga.
Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Lapse arengut kirjeldades lähtume igast lapsest kui isiksusest, väärtustades tema saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi.
Rühmaõpetaja tutvustab sügisesel rühma koosolekul lapsevanemale lapse arengu hindamise põhimõtteid ja korraldust.
Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ja õppe- ja kasvatustegevuse tulemused valdkonniti.
Lapse arengu analüüsimise ja hindamise meetodid ja korraldus:
Lapse arengu jälgimiseks koostatakse igale lapsele arengumapp, mille koostamist alustatakse lapse lasteaia tulekul ja täiendatakse kogu lasteaias käimise perioodil. Lasteaiast lahkudes saab iga laps oma arengumapi kaasa. Lapse arengumapp võiks sisaldada:

 • lapse vaba looming ja mõtted oma tööst;
 • käe ja jalajäljendeid;
 • õpetaja tähelepanekuid lapse tegevuse kohta ( lemmiktegevused, mis ei meeldi);
 • lapse mängu vaatlusi ja kirjeldust(5 min. vaatlus);
 • füüsilisi näitajaid ( Mõõdud/ kaalud);
 • töölehti;
 • lapse huvitavaid ütlemisi, arvamusi ja sõnalist loomingut ( jutustusi);
 • õpetaja poolt täidetud lapse arengu tabelit;
 • lapse osavõtt üritustest nii lasteaias kui väljaspool lasteaeda ( tunnustus, tänukirjad).

Lapse arengu tabel – täidetakse kaks korda aastas sügisel ja kevadel. Tabelit täitmisel lähtutakse üldoskuste ning õppe- ja kasvatustöö valdkondade eeldatavatest tulemustest.
Arenguvestlused- Tallinna Vormsi lasteaias on välja töötatud lapsevanematega arenguvestluste läbiviimise kord. Vähemalt üks kord aastas pakuvad rühmaõpetajas lapsevanemale välja võimaluse arenguvestluse pidamiseks. Arenguvestlusel vahetavad õpetajad  ja lapsevanem informatsiooni lapse arengust ja lepivad kokku edasise koostöö eesmärgi. Arenguvestlusest teeb õpetaja kirjaliku kokkuvõtte. Lapsevanem tutvub põhjalikult lapse arengumapiga arenguvestlusel. Arenguvestlusi viiakse rühmades läbi märts- aprilli kuus. Koolieelikute rühmas toimuvad arenguvestlused sügisel.
Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemusi dokumenteeritakse „ Isikuandmete kaitse seadus“ sätestatud tingimustel.


Kooliks ettevalmistamine
Lapse ettevalmistamine kooliks toimub Tallinna Vormsi Lasteaias järjepideva protsessina, mis algab lapse lasteaeda tulekuga ja lõpetab kooli minemisega. Olulisel kohal on koostöö lapsevanematega, kes vastutavad oma lapse arengu eest ning lasteaed toetab neid.
Koolivalmidus on lapse valmisolek õpitegevuse alustamiseks, mis väljendab lapse soovis õppida, omandada uusi teadmisi, jälgida ja täita täiskasvanu  selgitusi ja korraldusi
Koolivalmiduse hindamise kriteeriumid Tallinna Vormsi Lasteaias on:

 • koolivalmiduse hindamisel jälgitakse lapse vaimset, sotsiaalset ja kehalist valmisolekut sihipäraseks õpitegevuseks;
 • koolivalmiduse testi viib läbi õppealajuhataja oktoobrikuus;
 • koolivalmiduse kujunemisest antakse igale lapsevanemale tagaside;
 • laps, kes ei saavuta kooliminekuks mingitel põhjustel kooliküpsust, teavitatakse vanemaid võimalusest taotleda koolipikendust;
 • koolipikendust saanud lapsele koostatakse vajadusel koostöös lapsevanematega, rühmaõpetajate ja vajalike erispetsialistidega järgmiseks õppeaastaks individuaalne õppekava, lähtudes lapse arengutasemest.

Lapse arengu toetamine on kogu Tallinna Vormsi Lasteaia personali meeskonnatöö.

Viimati muudetud 21.02.2024