Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Vormsi Lasteaia õppekava

Õppe- ja kasvatustöö toimub vastavalt lasteaia õppekavale, mis on koostatud lähtudes Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast.

 

TALLINNA VORMSI LASTEAIA ÕPPEKAVA:

 1. Tallinna Vormsi Lasteaia õppekava liik ja eripära
 2. Tallinna Vormsi Lasteaia õppekava õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgi ja põhimõtted
 3. Õpikäsitlus
 4. Taliinna Vormsi Lasteaia päevakava ja õppp- ja kasvatustegevuse korraldus
 5. Lapse arengu hindamise põhimõtted ning korraldus
 6. Erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted ning korraldus
 7. Koostöö lastevanematega
 8. Lapse üldoskuste areng
 9. Õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade eesmärgid, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused:
 • Mina ja keskkond
 • Keel ja kõne
 • Matemaatika
 • Kunst
 • Liikumine
 • Ujumine
 • Muusika
 • Eesti keel kui teine keel

      10. Õppekava uuendamise ja täiendamiskord

 1. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID
  • Lapsel on arengut soodustav keskkond
  • Lapsele on tagatud turvatunne ja eduelamused
  • Lapsel on huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta
  • Laps suudab võtta vastu otsuseid ja teha valikuid lähtudes tunnustatud käitumisnormidest ja vastutada oma tegude eest
  • Laps teab, millisesse rahvusesse ta kuulub ning on salliv teiste rahvuste ja kultuuride erisuste suhtes
  • Lapse üleminek lasteaiast kooli on sujuv ja loomulik

Tallinna Vormsi Lasteaias toetab kogu personal koostöös lastevanematega laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset, sealhulgas kõlbelist ja esteetilist arengut, mille tulemusena on lapsel eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

   2. ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD

Mina ja keskkond

 • Kodulugu
 • Loodusõpetus
 • Tehnika
 • Terviseedendus
 • Liikluskasv

  Keel ja kõne

 • Lastekirjandus
 • Ettevalmistus lugemiseks ja kirjutamiseks

Matemaatika

Kunst

Muusika

Liikumine

Eesti keel kui teine keel

Viimati muudetud 27.01.2022