Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Koostöö ülikoolidega

Tallinna linna koostöö ülikoolide ja kõrgkoolidega

Tallinna linna ning ülikoolide ja kõrgkoolide vahel tehtavat koostööd reguleerib Tallinna linna ning ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide koostöö kord. Koostöö koordineerimiseks linna ametiasutustes on kokku kutsutud Tallinna linna õppe- ja teaduskoostöö alaline komisjon, mille ettepanekutest juhinduvalt korraldab valdkonnaga seotud tegevusi Tallinna linna Strateegiakeskuse strateegilise planeerimise teenistuse välisprojektide büroo. Büroo peab arvestust linna ametiasutuste ja ülikoolide ning kõrgkoolide vahel tehtud koostööprojektide, üliõpilastele pakutavate linna stipendiumite, täiendkoolituse ja praktikantide kohta ning esitab vastava informatsiooni kord aastas linnavalitsusele.
 
Tallinna linn sõlminud koostöölepingud kõigi suuremate ülikoolide ja mitmete kõrgkoolidega. Koostöölepingute näol on osapooled sõnastanud soovi teha koostööd ning leppinud kokku prioriteetsetes koostöösuundades ja -valdkondades. Konkreetsete koostööprojektide puhul või teenuste tellimiseks (milleks on peamiselt uuringud, analüüsid, ekspertiisid vms) sõlmitakse eraldi lepingud, milles sätestatakse detailsemalt töö teostamise tingimused.

Koostöö  jaotub kolme suuremasse suunda:

  1. teadus- ja arendustegevus – linnale huvi pakkuvate alus- ja rakendusuuringud, teadusasutuse ekspertide kaasamine, koostöö välisprojektides;
  2. õppetöö – linna teenistujatele täienduskoolituste pakkumine, linna stipendiumide andmine üliõpilastele, kes käsitlevad uurimistöös linnale olulisi teemasid, üliõpilastele linna asutustes praktika võimaldamine;
  3. kommunikatsioon – ühised üritused, seminarid, uute teadussaavutuste tutvustus.
Koostöö peamiseks eesmärgiks on linna erinevate valdkondlike väljakutsete tuvastamine ning nende teaduspõhine lahendamine koostöös ülikoolidega.  See võimaldab teha teadmispõhiseid  juhtimisotsuseid ja kasutada innovaatilisi lahendusi nii teenuste ja linna kui terviku arendamisel. Kasu on vastastikune, kuna võimaldab ülikoolidel uurida  linna toimimisega seotud probleeme ja pakkuda neile teaduslikult põhjendatud lahendusi. Linn saab kaasa aidata uurimiseks vajalike andmete ning professionaalsete praktiliste teadmistega. Oluline on ka võimalus teha rakendusliku väärtusega ja eestikeelset teadust. Stipendiumide ja praktika süsteem aitab linnal leida pikas perspektiivis pädevat ja haritud tööjõudu. Lühemas vaates täidab seda eesmärki ametnike täiendkoolitus, mis on ülikoolides pidevas arengus vastavalt ühiskonna nõudlusele.

Ülevaated

Informatsiooni esitamise ülesanne õppe- ja teaduskoostöö komisjonile  tuleneb Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2018 kehtestatud määrusest nr 4  „Tallinna linna ja ülikooli või rakenduskõrgkooli koostöö alused“, § 5 lõige 3 punkt 8. Ülevaade annab informatsiooni  linna asutuste (ülevaates mõistetakse asutuste alla määruse § 1 lg 1 kohalt Tallinna Linnakantseleid, Tallinna Strateegiakeskust ja Tallinna Linnavalitsuse ameteid) ja selle teadusasutuste ning ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide vahel tehtavast koostööst.

Linn koostab igaaastaselt asutuste lõikes ülevaateid neljas kategoorias - uuringud ja projektid; täiendkoolitus ja õppetöö; ühised üritused; praktika.
   
 

Tallinna linna koostöölepingud ülikoolide ja kõrgkoolidega: