Mida on vaja teada, et alustada jaekaubandusega Tallinnas

Hea kaupmees!

Tore, et oled otsustanud avada oma kaupluse või toidukoha Tallinnas ja müüd huvitavat kaupa, mida mujalt ei leia. Palume sul täita Eestis kaubanduse, sh ka teenuste osutamise kohta kehtivaid seadusi, millega võidad nii ostjate kui riigi usalduse.

Kõik seadused ja määrused on avaldatud Riigi Teatajas ja on kättesaadavad veebilehelt aadressil www.riigiteataja.ee ning on üldjuhul seal ka inglise keeles leitavad. Tutvustame lühidalt peamisi nõudeid, mis on olulised tarbijate huvide tagamiseks, kuid loe ka seaduste terviktekste, et saada ülevaade kõigist kohustustest, mida kauplemisel tuleb täita.

Tarbijakaitseseadus reguleerib tarbijale kauba ja teenuse pakkumist ning müüki ja on kehtestatud tarbija õiguste tagamiseks:

- tarbijal (ostjal) on õigus saada pakutava kauba ja teenuse kohta vajalikku eesti keeles esitatud teavet, v.a siis, kui tarbija on nõustunud teabe esitamisega muus keeles;

- müüdaval kaubal olev märgistus peab olema selgesti loetav, arusaadav ja üheselt mõistetav ning esitatud eesti keeles. Võõrkeelne märgistus ei tohi olla kaetud eestikeelse tõlke või muu lisateabega. Kauba märgistusel olev algupärane teave peab olema samuti nähtav;

- tehniliselt keerukale või kasutamisel erioskust nõudvale kaubale tuleb lisada tootja kasutusjuhend ja selle eestikeelne tõlge paberil või muul püsival andmekandjal;

- kauba müügil tuleb välja panna iga kauba müügihind ja ühikuhind. Müügihind on kaubaühiku või kaubakoguse eest tarbija tasutav lõpphind. Ühikuhind on kauba ühe kilogrammi, liitri, meetri, ruutmeetri või kuupmeetri lõpphind. Ühikuhinnaks võib olla ka tükihind, kui kaupa ei mõõdeta eelnimetatud ühikutes. Hinnad peavad olema avaldatud kirjalikult selgelt loetaval ning kergesti märgataval viisil;

- tarbijale tuleb anda ostmist tõendav dokument (kassatšekk), millel on vähemalt kaupleja ärinimi ja tegevuskoha aadress, ostu kuupäev, iga ostetud kauba ja teenuse nimetus ning hind ja tasutud summa. Kui tasutav summa on väiksem kui 20 eurot, tuleb tšekk anda ostja nõudmisel;

- kui ostetud kaup või tarbitud teenus ei ole kvaliteetne, võib tarbija esitada kauplejale kaebuse suuliselt või kirjalikult. Kaupleja on kohustatud tarbija kaebusele vastama 15 päeva jooksul arvates kaebuse saamisest. Kui kaupleja ei pea tarbija nõuet põhjendatuks ja keeldub nõuet rahuldamast, on ta kohustatud oma otsust põhjendama. Kaupleja peab teavitama tarbijat, et tal on õigus pöörduda kauplejaga tekkinud vaidluse lahendamiseks Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni või kohtu poole.

Kaubandustegevuse seadus sätestab kaubandustegevuse alused ja korra, sh mõisted ja kaupleja kohustused:

- müügikoht peab olema tähistatud kaupleja ärinime ja tegevuskoha liigiga (kauplus, kohvik, baar vms) ning teabega kauplemisaja kohta - ostja peab aru saama, mis on äriühingu nimi, kelle käest ta ostab ja nägema kaupluse ukselt või vaateaknalt, millal kauplus avatud on;

- ei ole lubatud müüa kaupa, mille müük on seadusega üldse või selles müügikohas keelatud - näiteks ei tohi kaupluses müüa alkohoolseid jooke, kui selle kohta ei ole esitatud majandustegevusteadet majandustegevuse registrisse;

- kaupleja peab omama müüdava kauba kohta saatedokumenti, mis võimaldab kaupa identifitseerida ja millel on raamatupidamise seadusega algdokumendile kehtestatud rekvisiidid;

- maksekaardiga tasumise korral tuleb seda teha kliendi juuresolekul;

- kui kaupleja müüb kaupa avalikul üritusel, siis peab tal olema kaubanduse korraldaja väljastatud müügipilet.

Alkoholiseadus sätestab erinõuded alkoholi käitlemisele, piirangud alkohoolse joogi tarbimisele ja järelevalve korralduse ja vastutuse seaduse rikkumise eest, millest peamised on:

- alkohoolse joogiga kauplemise õigus on kauplejal, kes on esitanud majandustegevusteate elektroonilisse majandustegevuse registrisse jaekaubanduse, hulgikaubanduse või toitlustamise tegevusalal. Teate esitab äriühingu juhatuse liige läbi Eesti teabevärava www.eesti.ee või notari kaudu. Majandustegevusteadet ei esitata avalikul üritusel alkohoolse joogiga kauplemise korral;

- alkohoolse joogi jaemüügi keelud sisalduvad alkoholiseaduse §-s 41. Ettevõtjal on lubatud jaemüügi korras müüa üksnes majandustegevusteates näidatud alkohoolseid jooke üksnes majandustegevuse registri andmetes märgitud tegevuskoha kaudu. Kaupluses või toidukohas ei tohi hoida müügiks mittelubatud alkoholi. Kui kauplusel on majandustegevuse registris näidatud ainult lahjade alkohoolsete jookide müük, siis ei tohi seal hoida kangeid alkohoolseid jooke;

- e-kaubanduse korras on alkohoolsete jookide jaemüük lubatud ainult majandustegevuse registri andmetes märgitud ettevõtja kaupluse või toitlustusettevõtte kaudu;

- alkohoolse joogi jaemüük on lubatud nõuetele vastava saatedokumendi olemasolul. Hulgimüüjalt ostetud alkoholi eest tuleb tasuda sularahata arvlemise korras. Kauplejal ei ole lubatud müüa sularaha eest ostetud alkoholi;

- alkohoolse joogi jaemüük kaupluses on lubatud alates kella 10.00-st kuni 22.00-ni. Ka alkohoolse joogi tarbijale üleandmine kohaleveoteenuse osutamisel on ajavahemikul kella 22.00-st kuni 10.00-ni keelatud;

- kohapeal tarbimiseks võib alkohoolseid jooke müüa toitlustusettevõttes, majutusettevõttes ja teistes alkoholiseaduses nimetatud müügikohtades;

- alkohoolse joogi müük kioskist või tänava- või turukaubanduse korras on keelatud. Kiosk on tegevuskoht, millel puudub müügisaal erinevalt kauplusest, millel on müügisaal, kuhu ostja saab siseneda;

- jaemüügil peab olema avaldatud alkohoolse joogi müügihind, joogi liik ja nimi ning alkohoolse joogi müügil kohapeal tarbimiseks ka müügihinnale vastav alkohoolse joogi kogus;

- alkohoolse joogi jaemüük kaupluses ja toitlustusettevõttes on lubatud ainult kassaaparaadi olemasolul, mille kaudu tuleb fikseerida kõik alkohoolse joogi jaemüügi tehingud.

Tallinnas kehtivad Tallinna Linnavolikogu 18.09.2008 määrusega nr 30 kehtestatud alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused:

- kange alkohoolse joogi jaemüük on lubatud kauplustes, mille üldpind on vähemalt 150 m²;

- toitlustusettevõtte hooajalisse laiendusse, mis asub väljaspool siseruume, on lubatud alkohoolse joogi serveerimine ainult toitlustusettevõtte siseruumist;

- suletud tarbijapakendis alkohoolse joogi jaemüük toitlustus- ja majutusettevõttest väljaviimiseks ei ole lubatud;

- kaupluses müügiks pakutavad alkohoolsed joogid peavad olema paigutatud mittealkohoolsetest jookidest ja muudest kaupadest eraldi;

- alkohoolse joogi jaemüük ei ole lubatud müügikohas, mis asub turu või üldkasutatava supluskoha territooriumil;

- ajutises ehitises asuvates kauplustes on lubatud kaubelda ainult vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogiga;

- alkohoolse joogi jaemüük ei ole lubatud kaupluses, mille juurdepääs asub vähem kui 50 m kaugusel põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse peasissepääsust;

- kange alkohoolse joogi jaemüük ei ole lubatud tankla kauplusest või tankla lähialal asuvast kauplusest, kui kaupluse sissepääs asub vähem kui 15 m kaugusel lähimast tankurist;

- alkoholi reklaam on keelatud piirkonnas, mis on lähemal kui 300 m ehitisele, kus asub koolieelne lasteasutus, algkool, põhikool, gümnaasium, kutseõppeasutus, huvikool või noorte- ja projektilaager.

Tubakaseadus kehtestab tubakatootele ning tubakatootega seonduvale tootele kohaldatavad nõuded, sh tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote käitlemisele esitatavad erinõuded:

- tubakatoodetega ja nendega seonduvate toodetega kauplemiseks tuleb kauplejal esitada majandustegevuse registrile majandustegevusteade jaekaubanduse, toitlustamise ja hulgikaubanduse tegevusalal Eesti teabevärava www.eesti.ee või notari kaudu. Majandustegevusteadet ei esitata avalikul üritusel kauplemise korral;

- tubakatoote kohta vormistatud saatedokumendil, sealhulgas ettevõttesisesel saatedokumendil, peab olema märgitud:

1) selle tubakatoote tootjapartii tähistus;

2) sigarettide puhul maksimaalne jaehind;

- tubakatoodete jaemüügi keelud sisalduvad tubakaseaduse §-s 22 ja tarbimise keelud sama seaduse §-des 27 kuni 31. Keelatud on müüa sigarette tükikaupa;

- toitlustusettevõttes on suitsetamine ja elektroonilise sigareti tarbimine lubatud ainult nõuetekohases suitsetamisruumis, kuhu ei ole lubatud serveerida toitu ega jooke;

- vesipiibutubaka jaemüük ja vesipiibu kasutamine kohapeal tarbimiseks toitlustusettevõttes või avaliku ürituse müügikohas on lubatud tingimusel, et vesipiibutubakas on pärit nõuetekohasest müügipakendist ja see pakend asub müügikohas. Vesipiibu suitsetamine toitlustusettevõttes on lubatud üksnes suitsetamiseks ettenähtud suitsetamisruumis.

Toiduseadus sätestab toidu käitlemise alused, käitleja enesekontrolli ning riikliku järelevalve toidu ohutuse ja muudele nõuetele vastavuse tagamiseks.

Kaupluses, toitlustusettevõttes ja avalikul üritusel toidu valmistamise ja müümisega tegelemisest tuleb teatada Veterinaar- ja Toiduametile. Tulenevalt müüdava toidu sortimendist tuleb Veterinaar- ja Toiduametilt taotleda tegevusluba või esitada vastav teade toidu müügikoha kohta. Teavet selle kohta saab Veterinaar- ja Toiduameti veebilehelt www.vet.agri.ee, kus on ka ingliskeelne ülevaade. Tallinnas tegutsevatel toidumüüjatel tuleb pöörduda Veterinaar- ja Toiduameti Harjumaa Veterinaarkeskuse poole, mis asub Tallinnas Västriku tn 2b, tel 658 0420, e-post info.harju@vet.agri.ee.

Võlaõigusseadus kehtestab nõuded tarbijamüügilepingute kohta, sh tarbija õigused ja kaupleja kohustused ebakvaliteetse kauba müümise korral. Samuti on võlaõigusseaduses kehtestatud e-kaubanduse korras kauplemise nõuded, mida tuleb e-kaubanduse korraldamisel tingimusteta täita.

Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus sätestab majandustegevuse vabaduse kasutamise üldised tingimused ja korra. Juhime tähelepanu, et § 31 sisaldab teenuseosutaja (kaupleja) kohustusi.

Kaubanduse valdkonna majandustegevus on üldjuhul vaba majandustegevus, kus tuleb täita eelnimetatud seaduste nõudeid. Eriseadustega reguleeritud juhtudel, milleks on peamiselt alkoholi, tubakatoodete ja toiduga kauplemine, samuti väärismetallide kokkuost ja müük jm, on kehtestatud võrreldes muude kaupade müügiga täiendavaid ja rangemaid nõudeid.

Kui sul on täpsustavaid küsimusi, pöördu Tallinna Ettevõtlusameti poole, tel 640 4398, 640 4241 või saada e-kiri kaubandus@tallinnlv.ee.

Kaupluse või toidukoha avajale (pdf)

Открывающему магазин или предприятие общественного питания (pdf)

For those opening a store or eatery (pdf)

Viimati muudetud: 07.08.2018