Tallinna ettevõtlus-ja innovatsioonistrateegia 2014-2018

Ettevõtlus- ja innovatsioonistrateegia eesmärk on luua senisest paremad võimalused ettevõtluse arenguks ja innovatsiooni tekkeks Tallinnas ning suurendada sel moel Tallinna kui linna ja regiooni konkurentsivõimet. Linna konkurentsivõime all mõistetakse strateegias linna suutlikkust luua eeldused uute, suure lisandväärtusega töökohtade pidevaks tekkeks sellisel moel, et tootlikkuse kasv on täheldatav paljudes majandusvaldkondades ning samas kasvavad elanike reaalsed sissetulekud ja sotsiaalne kaasatus. Strateegia eesmärgiks on ka see, et linnas tegutsevad ettevõtted teeniksid rohkem tulu kõrge lisandväärtusega toodetest ja teenustest.

Võttes arvesse riiklikku ettevõtluspoliitikat, keskendub ka linna  ettevõtlus- ja innovatsioonistrateegia kasvupotentsiaaliga valdkondadele, sealjuures kahele peamisele võtmesuunale läbi IKT valdkonna:

  • teenusmajandus (sh loomemajandus, turism, logistika, tervisteenused, finantsteenused);
  • tulevikutehnoloogiad (sh tervisetehnoloogiad, mehhatroonika, keskkonnatehnoloogiad).

 

Strateegia tõstab esile neli linnaelu arenguvaldkonda, mis enim aitavad meie ettevõtetel mitte ainult püsida vaid ka läbi lüüa rahvusvahelises konkurentsis:

  • inimressursi teadmiste ja oskuste arendamine;
  • mitmesuunaline koostöö
  • rahvusvaheline avatus;
  • motiveeriv linnaruum.

 

Strateegia on ajas täiendatav dokument, seetõttu pole rakendamiseks pakutud tegevuste nimekiri lõplik, vaid täieneb või teiseneb vastavalt majandusliku olukorra muutumisele.

Olulisemad tegevused:

  • aktiivsem koostöö ettevõtluse tugistruktuuridega (Tallinna Teaduspark Tehnopol, Tallinna ettevõtlusinkubaatorid, Tallinna Kultuurikatel, ülikoolid) ettevõtlusteadlikkuse tõstmisel, kapitalile ligipääsu suurendamisel, ettevõtetesse ekspertide kaasamisel jm);
  • ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste koostöö soodustamine (klastrite teke ja areng, interdistsiplinaarsed koostööprojektid jt);
  • ettevõtete rahvusvahelistumise soodustamist toetavad tegevused (välisturgudele sisenemine, välisekspertide kaasamine, linna kui innovaatilise ettevõtluskeskkonna kuvandi turundus jm);
  • suurema ettevõtjate ning ettevõtjate innovaatiliste lahenduste kaasatus linnaplaneerimises.

 

Tallinna ettevõtlus-ja innovatsioonistrateegia 2014-2018

 

Viimati muudetud: 26.02.2014