Praktikajuhendaja toetus

Toetuse taotluste vastuvõtt 2019. aastal on lõppenud.

Praktikajuhendaja toetuse taotluste vastuvõtt toimus regulaarselt kuni 29. novembrini 2019.

Ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Sihtrühm: äriühingud, kes on registreeritud Tallinnas, kelle põhitegevuskohaks on Tallinn.

Eesmärk: soodustada ülikoolide, rakenduskõrgkoolide, kutseõppeasutuste ja ettevõtete koostööd õppepraktikate kvaliteetseks korraldamiseks ja motiveerida ettevõtteid kasutama kogenud töötajaid õppurite juhendamisel.

Toetuse eritingimused: Toetust antakse järgmistes Eesti kõrgharidusstandardi ja kutseharidusstandardi alusel kehtestatud õppevaldkondades õppivate praktikantide juhendamiseks:

 • loodus- ja täppisteadused (kõik õppesuunad ja õppekavad)
 • tehnika, tootmine ja ehitus (kõik õppesuunad ja õppekavad)
 • humanitaaria ja kunstid (ainult kunstide õppekavagrupp)

Õpitavate erialade jaotus õppesuundade ja õppekavade lõikes asub Eesti hariduse Infosüsteemi õppekavade registris https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces

Tingimused taotlejale: äriühing on registreeritud Tallinnas, põhitegevuskoht on Tallinn, õppepraktika läbiviimise koht on Tallinnas ning äriühing vastab järgmistele tingimustele:

 • taotlejal puuduvad maksuvõlad, sh kohalike maksude võlgnevused;
 • taotleja ega tema üle valitseva mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust;
 • taotleja on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ja esitanud äriregistrile vähemalt ühe majandusaasta aruande;
 • taotleja täistööajaga töötajate arv on viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal vähemalt 1.


Toetuse määr:
Toetust antakse ühe õppepraktika juhendaja kohta kuni kahe praktikandi õppepraktika juhendamisega seotud täiendava töö tasustamiseks õppepraktika perioodil. Toetust õppepraktika juhendaja kohta eraldatakse kuni 40 juhendamistunni eest nädalas.

Toetuse piirmäär ühe praktikandi juhendamise kohta tunnis on 2 eurot, sealhulgas töötasult makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed. Toetuse piirmäär on 2000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.

Toetust antakse abikõlblike kulude katmiseks 100% ulatuses abikõlblikest kuludest.

Otsus taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta tehakse 20 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest Ettevõtlusameti poolt.

Taotlus (hiljem ka lõpparuanne) esitatakse Tallinna Projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonna (TTR) kaudu.
NB! Iseteeninduskeskkonda peale ID-kaardiga sisselogimist palun valige ülemiselt menüüribalt "Tegevustoetused" (mitte "Projektitoetused").
Taotlusega koos esitatakse taotlusvormil nõutud lisadokumendid.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:

Taotlus (hiljem ka lõpparuanne) esitatakse Tallinna mittetulundustegevuse toetuse taotlemise iseteeninduskeskkonna kaudu. Taotlusega koos esitatakse taotlusvormil nõutud lisadokumendid.

 • Õppeasutuse kinnitus õppepraktika toimumise kohta (õppepraktika leping vms) ja õppepraktika kava, mis peab sisaldama vähemalt järgmist: andmed õppepraktika kohta, andmed õppepraktika juhendaja ja praktikantide kohta, õppepraktika läbiviimise koha või kohtade kohta, oodatavad tulemused, õppepraktika algus- ja lõppkuupäev, juhendamistundide arv.
 • Õppepraktika juhendaja pädevust tõendavad dokumendid (CV ja võimalusel diplomid, litsentsid jm).
  NB: Õppepraktika juhendaja peab olema vähemalt 3-aastase erialase töökogemusega ning vastava kvalifikatsiooniga spetsialist, kellel on sõlmitud toetuse taotlejaga täistööajaga tööleping.

NB: Taotlus peab olema esitatud hiljemalt õppeasutuse ja toetuse taotleja vahel sõlmitud õppepraktika lepingus sätestatud õppepraktika perioodi esimesel päeval!

Taotluse menetlemine:
Taotluse menetlemise esmane faas on taotluse vastavuskontroll (kulude abikõlbulikkus, taotluse ja taotleja tingimustele vastavus), mille käigus võidakse tuvastada puuduseid (nt taotleja ei vasta korrale, kulud ei ole abikõlbulikud, taotlejal on maksuvõlad jne). Juhul kui taotleja ei suuda puuduseid kõrvaldada või ei esita tähtaegselt informatsiooni, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine otsustatakse ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga (haldusotsus) 20 tööpäeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest. Taotlus rahuldatakse, kui taotleja ja taotlus vastavad korras esitatud nõuetele. Taotlus jäetakse rahuldamata, kui taotleja või taotlus ei vasta korras esitatud nõuetele. Haldusotsus saadetakse taotlejale posti/e-posti teel taotluses märgitud posti/e-posti aadressile.

Lepingu sõlmimine:
Juhul kui taotlus rahuldatakse, on taotlejal 2 kuud arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, et sõlmida ettevõtlusametiga ettevõtte praktikajuhendaja toetuse leping.

Toetuse väljamaksmine:
Toetuse kasutamist ja väljamaksmist reguleerib ettevõtlusameti ja toetuse saaja vahel sõlmitav leping. Toetuse saaja on kohustatud lepingus sätestatud tähtajaks esitama projekti lõpparuande (lepingu lisa), mis on toetuse väljamaksmise aluseks.

Lõpparuandele tuleb lisada aruandlusperioodil projektiga seotud majandustehingu(te) toimumist tõendavad dokumendid. Majandustehingu toimumist tõendatakse toetuse saaja esindusõigusliku isiku ja õppepraktika juhendaja kinnitatud (allkirjastatud) teatisega, mis sisaldab andmeid õppepraktika juhendajale makstud töötasu ja selle arvutamise käigu kohta (palgaleht). Palgalehele peab olema märgitud tasu ülekandmise kuupäev. Õppepraktika juhendamise tasu võib üle kanda ühekordse maksena või igakuiselt õppepraktika perioodi jooksul.

Arvestades asjaolu, et praktikajuhendaja toetus on õppepraktika juhendajale praktikandi juhendamise eest makstav täiendav tasu, peab kuludokument sisaldama andmeid ka õppepraktika perioodi jooksul juhendajale makstud tavapärase töötasu kohta.

Pärast nõuetekohase lõpparuande esitamist Tallinna mittetulundustegevuse toetuse taotlemise iseteeninduskeskkonna kaudu kantakse toetus 21 päeva jooksul ettevõtte arveldusarvele.

Praktikajuhendaja toetust käsitatakse vähese tähtsusega abina, mille andmisel järgib Tallinna Ettevõtlusamet Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 140772013 ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut. Rohkem infot vähese tähtsusega abi kohta leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi/vahese-tahtsusega-abi
Oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki saab kontrollida riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist.

 • Millest alustada

  Taotlus (hiljem ka lõpparuanne) esitatakse Tallinna Projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonna (TTR) kaudu.
  NB! Iseteeninduskeskkonda peale ID-kaardiga sisselogimist palun valige ülemiselt menüüribalt "Tegevustoetused" (mitte "Projektitoetused").
  Taotlusega koos esitatakse taotlusvormil nõutud lisadokumendid:

  • Õppeasutuse kinnitus õppepraktika toimumise kohta (õppepraktika leping vms) ja õppepraktika kava, mis peab sisaldama vähemalt järgmist: andmed õppepraktika kohta, andmed õppepraktika juhendaja ja praktikantide kohta, õppepraktika läbiviimise koha või kohtade kohta, oodatavad tulemused, õppepraktika algus- ja lõppkuupäev, juhendamistundide arv.
  • Õppepraktika juhendaja pädevust tõendavad dokumendid (CV ja võimalusel diplomid, litsentsid jm).
   NB: Õppepraktika juhendaja peab olema vähemalt 3-aastase erialase töökogemusega ning vastava kvalifikatsiooniga spetsialist, kellel on sõlmitud toetuse taotlejaga täistööajaga tööleping.

  NB: Taotlus peab olema esitatud hiljemalt õppeasutuse ja toetuse taotleja vahel sõlmitud õppepraktika lepingus sätestatud õppepraktika perioodi esimesel päeval!

  Isikutuvastus

  Logi sisse aadressilt ID kaardi või mobiil ID-abil.

  Tulemus

  Pärast nõuetekohase lõpparuande esitamist Tallinna mittetulundustegevuse toetuse taotlemise iseteeninduskeskkonna kaudu kantakse toetus 21 päeva jooksul ettevõtte arveldusarvele.

  Tallinna Ettevõtlusamet

 • Osutajad   Osutamiskohad