Praktikajuhendaja toetus

AVATUD

Tutvu ettevõtja praktikajuhendaja toetuse andmise korraga lähemalt

 

Toetuse eesmärk on soodustada teadmismahukamate erialade õppepraktikate kvaliteetset korraldamist õppeasutuste ja ettevõtete koostöös ning motiveerida ettevõtjaid kasutama õppurite juhendamisel kogenud töötajaid.

Praktikajuhendaja toetust käsitatakse vähese tähtsusega abina, mille andmisel järgitakse Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 1407/2013 ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut. Rohkem infot vähese tähtsusega abi kohta leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi/vahese-tahtsusega-abi
Oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki saab kontrollida riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist.

 

 • Millest alustada

  Toetuse taotlemine

  Toetuse taotlus tuleb esitada Tallinna Projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonna (TTR) kaudu.
  NB! Iseteeninduskeskkonda peale ID-kaardiga sisselogimist palun valige ülemiselt menüüribalt "Tegevustoetused" (mitte "Projektitoetused").


  Toetust saab taotleda Eesti äriregistris Tallinna aadressile registreeritud äriühing, kes vastab järgmistele olulisematele tingimustele:

  • tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ja esitanud vähemalt ühe majandusaasta aruande
  • täistööajaga töötajate arv on viimase majandusaasta aruande põhjal vähemalt üks
  • puuduvad maksuvõlad, sh kohalike maksude võlgnevused

   

  Toetust antakse järgmistes Eesti kõrgharidusstandardi ja kutseharidusstandardi alusel kehtestatud õppevaldkondades õppivate praktikantide juhendamiseks:

  • loodusteadused, matemaatika ja statistika (kõik õppesuunad ja õppekavad)
  • informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (kõik õppesuunad ja õppekavad)
  • tehnika, tootmine ja ehitus (kõik õppesuunad ja õppekavad)
  • humanitaaria ja kunstid (ainult kunstide õppesuund)

  Õpitavate erialade jaotus õppesuundade ja õppekavade lõikes asub Eesti hariduse Infosüsteemi õppekavade registris https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces


  Toetust antakse praktikajuhendajale õppepraktika toimumise ajal praktikandi juhendamisega seotud lisatöö tasustamiseks 4 eurot ühe juhendamistunni kohta, sh kõik töötasult makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed.

  Õppepraktika mahu ja toetuse summa arvestamisel lähtutakse õppepraktika lepingus kokku lepitud õppepraktika mahust tundides.

  Toetuse piirmäär ühe taotleja kohta kalendriaastas on 3000 eurot.

  Toetust antakse abikõlblike kulude katmiseks 100% ulatuses abikõlblikest kuludest.

   

  Taotlusega koos tuleb esitada järgmised kohustuslikud lisadokumendid:

  • Õppeasutuse ja taotleja vahel sõlmitud õppepraktika leping või muu samaväärne dokument (n: õppeasutuse kirjalik kinnituskiri), mis sisaldab vähemalt järgmist teavet: andmed õppepraktika kohta, andmed õppepraktika juhendaja ja praktikandi kohta, õppepraktika perioodi algus- ja lõppkuupäev, juhendamistundide arv astronoomilistes tundides
  • Õppepraktika kava
  • Õppepraktika juhendaja pädevust tõendavad dokumendid (CV ja võimalusel diplomid, litsentsid jm)


  NB: Õppepraktika juhendaja
  peab olema vähemalt 3-aastase erialase töökogemusega või vastava kvalifikatsiooniga spetsialist, kellel on sõlmitud toetuse taotlejaga täistööajaga tööleping (mitte juhatuse liikme-, töövõtu vms vormis leping!) 

  NB: Taotlus peab olema esitatud vähemalt 1 päev enne õppepraktika algust ettevõttes. Hiljem esitatud taotlused jäetakse läbi vaatamata.

  Õppepraktika toimumise aeg ettevõttes peab kindlasti jääma ajavahemikku, mis on õppeasutuse ja toetuse taotleja vahel õppepraktika lepingus õppepraktika perioodina kokku lepitud.

  Tulemus

  Taotluse menetlemine
  Taotluse menetlemise esmane faas on taotluse vastavuskontroll (kulude abikõlbulikkus, taotluse ja taotleja tingimustele vastavus), mille käigus võidakse tuvastada puuduseid (nt taotleja ei vasta korrale, kulud ei ole abikõlbulikud, taotlejal on maksuvõlad jne). Juhul kui taotleja ei suuda puuduseid kõrvaldada või ei esita tähtaegselt palutud lisainfot, tehakse taotluse mittevastavaks tunnistamise otsus.

  Taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamise otsus tehakse 30 päeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest. Otsus saadetakse taotlejale e-posti teel TTRi iseteeninduskeskkonna kaudu.

  Toetuse väljamaksmine
  Toetuse väljamaksmise aluseks on 60 päeva jooksul pärast õppepraktika toimumist esitatav kuluaruanne, mis esitatakse Tallinna Projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonna (TTR) kaudu.

  Kuluaruandele tuleb lisada järgmised kohustuslikud lisadokumendid

  • abikõlblike kulude tegemist tõendavad dokumendid. Abikõlblike kulude tegemist tõendatakse praktikajuhendaja palgateatisega, mis sisaldab andmeid täistööaja eest makstava töötasu ja õppepraktika juhendamise eest makstava lisatasu arvestamise kohta, ning maksekorraldusega, mis sisaldab andmeid palgateatises näidatud töötasu ja õppepraktika juhendamise eest makstava lisatasu ülekandmise kohta praktikajuhendajale
  • õppepraktika kokkuvõte (praktikaaruanne, õppeasutusele esitatava õppepraktika päeviku koopia või muus vormis esitatud kokkuvõte), mis sisaldab teavet õppepraktika toimumise aja, asjaolude, tulemuste ja mahu (juhendatud tunnid) kohta.

  Pärast nõuetekohase kuluaruande esitamist kantakse toetus ettevõtte arveldusarvele 21 päeva jooksul.

   

  Tallinna Strateegiakeskus

 • Osutajad   Osutamiskohad