Väikeettevõtja digilahenduste toetus

AVATUD 
Enne toetuse taotluse esitamist palume võtta ühendust Tallinna ettevõtluskeskuse    ettevõtluskonsultantidega. Eelkonsultatsiooni eesmärk on anda infot, et millistel tingimustel kvalifitseerub ettevõte toetust taotlema ja kuidas paremini taotlust koostada. Tallinna ettevõtluskeskus kuulub Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistuse koosseisu.

Tutvu toetuse andmise korraga lähemalt ja loe korduma kippuvaid küsimusi

Väikeettevõtja digilahenduse toetuse eesmärk on muuta vajalike digilahenduste kasutuselevõtt Tallinna väikeettevõtjatele lihtsamaks, et parandada nende tootva ja teenust osutava äritegevuse efektiivsust ja kasvatada järjepidevalt konkurentsivõimet.

Väikeettevõtja digilahenduse toetust käsitatakse vähese tähtsusega abina, mille andmisel järgib Tallinna Ettevõtlusamet Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 140772013 ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut. Rohkem infot vähese tähtsusega abi kohta leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi/vahese-tahtsusega-abi. Oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki saab kontrollida riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist.

 • Millest alustada

  Taotlus esitatakse Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonna (TTR) kaudu.

  NB! Iseteeninduskeskkonda peale ID-kaardiga sisselogimist palun valige ülemiselt menüüribalt "Tegevustoetused" (mitte "Projektitoetused").

  Toetust saab taotleda Eesti äriregistris Tallinna aadressile registreeritud äriühing, kes vastab järgmistele olulisematele tingimustele:

  • tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ja esitanud äriregistrile vähemalt ühe majandusaasta aruande
  • viimase 12 kuu käive jääb Maksu- ja Tolliameti avaldatud andmetel vahemikku 20 000 kuni 400 000 eurot
  • viimase kuue kuu täistööajaga töötajate arv peab riiklikus registris avaldatud andmetel olema vähemalt üks
  • võlgnevused puuduvad
  • müügitulust ei moodusta rohkem kui 50% järgmised enam esinevad tegevusvaldkonnad:
   hulgi- ja jaekaubandus ning vahendustegevus;
   reklaamindus ja turu-uuringud;
   kinnisvaraalane tegevus;
   alkoholisisaldusega jookide ja tubakatoodete tootmine;
   Välistatud tegevusvaldkondi vaata täpsemalt toetuse korrast.


  Toetust antakse ettevõttes varem mitte kasutuses olnud digilahenduse soetamiseks või arendamiseks kuni kuni 6000 eurot ühe ettevõtja kohta kalendriaastas.
  Digilahenduseks võib olla näiteks uus soetatav personalihaldus- ja turundustarkvara, laohaldussüsteem, e-poe lahendus, broneerimissüsteem vms. Toetuse maksimaalne määr on 70% tegelikult tehtud abikõlblikest kuludest.

  Toetuse väljamaksmist saab taotleda ühes või kahes osas, aga üksnes pärast projektis ette nähtud abikõlblike kulude tegemist.
  Abikõlblikud kulud:

  • uus soetatav tarkvaralitsents või tarkvarateenuse (SaaS) eest kuupõhine tasumine kuni 12 kuu jooksul
  • ettevõtte enda vajadustele vastava individuaalse digilahenduse arenduskulud
  • soetatud digilahenduse ühekordsed seadistus- ja koolituskulud

  Kulud on abikõlblikud üksnes eeldusel, et need on mõistlikud, põhjendatud ja püstitatud eesmärkide täitmiseks vajalikud.

  Abikõlblikud on kulud, kuni mis on tekkinud alates taotluse esitamisest kuni projekti perioodi lõpuni. Projekti elluviimise periood võib olla kuni 12 kuud.

  Sisendkäibemaks ei ole abikõlblik kulu.

  Toetuse tulemusena peab ettevõttes:

  • kiirenema ja lihtsustuma toote ja/või teenuse kättesaadavus klientidele
  • paranema kliendihalduse otsuste tegemise ning tootmise ja/või teenuse osutamise protsesside kavandamise võimalused
  • lühenema tootmis- ja/või tarneaeg ning vähenema toote või teenuse omahind. Tootmisaja ja materjalide planeerimine muutuma täpsemaks
  • vähenema teenuse osutamisele ja/või toodanguühiku valmistamisele kulutatud töötunnid paranema toote ja/või teenuse kvaliteet ning suurenema toote ja/või teenuse lisandväärtus


  Taotlusega koos tuleb esitada järgmised lisadokumendid:

  • projekti tegevuskava, milles taotleja annab ülevaate olemasolevast olukorrast ettevõttes ning kirjeldab digilahenduse kasutuselevõtu ja/või arendamise eesmärki, kavandatud tegevusi, tegevuste ajakava ja oodatavaid tulemusi. Projekti tegevuskava
  • kolm sõltumatut ja võrreldavat hinnapakkumist projekti eelarves näidatud abikõlblikele soetustele, kui hind ühel hinnapakkumisel ilma käibemaksuta on 5000 eurot või enam
  • kui toetust taotletakse digilahenduse arendamiseks, siis digilahenduse arendamise lähteülesanne

  Tulemus

  Taotluse menetlemine
  Taotluse menetlemise esmane faas on taotluse vastavuskontroll (kulude abikõlbulikkus, taotluse ja taotleja tingimustele vastavus), mille käigus võidakse tuvastada puuduseid (nt taotleja ei vasta korrale, kulud ei ole abikõlbulikud, taotlejal on maksuvõlad jne). Juhul kui taotleja ei suuda puuduseid kõrvaldada või ei esita tähtaegselt palutud lisainfot, tehakse taotluse mittevastavaks tunnistamise otsus.

  Taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamise otsustatakse 30 päeva jooksul arvates taotluse vastuvõtmisest. Juhul kui taotluses on puudusi, peatatakse menetlus kuni puuduste kõrvaldamiseni. Otsus saadetakse taotlejale e-posti teel TTRi iseteeninduskeskkonna kaudu.

  Toetuse väljamaksmise aluseks on vahe ja/või lõpparuanne, mis tuleb TTR iseteeninduskeskkonnas esitada 60 kalendripäeva jooksul pärast projekti perioodi lõppemist.

  Vahe ja/või lõpparuande kohustuslikud lisad on:

  • abikõlblike kulude tegemist ja nende eest tasumist tõendavad dokumendid (arved ja maksekorraldused)
  • vahe ja/või lõpparuandes kirjeldatakse digilahenduse kasutuselevõtu eesmärkide täitmist, läbiviidud tegevusi, nende ajakava ning saavutatud tulemusi


  Tallinna ettevõtluskeskus vaatab aruande läbi ning kontrollitud ja korrale vastava vahe ja/või lõpparuande kinnitatakse. Väljamakstava toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotlusest, taotluse vastavaks tunnistamise otsusest ning aruandele lisatud abikõlblike kulude tegemist tõendavatest dokumentidest. Toetus kantakse toetuse saaja arveldusarvele 21 kalendripäeva jooksul pärast lõpparuande kinnitamist.

  Eeldame, et toetust saanud ettevõtted lisavad enne lõpparuande kinnitamist oma kodulehele logo "Tallinn - toetame ettevõtlust", mille leiab siit.

  12 kuud pärast lõpparuande kinnitamist ja digilahenduse kasutusele võtmist, küsib ettevõtluskeskus toetust saanud ettevõtetelt infot digilahenduse kasutusele võtmise mõju ja projekti tegevuskavas püstitatud eesmärkide täitmise kohta (projekti järelhindamine). Pärast järelhindamise läbiviimist võib Tallinna logo veebilehelt eemaldada.

  Toetuse taotlusele lisatav projekti tegevuskava vorm word.doc

  Tallinna Strateegiakeskus

 • Osutajad   Osutamiskohad