Reklaamimaks Tallinnas

Reklaamimaks on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusega nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas" (edaspidi määrus), mis jõustus 1.01.2010.a

Määruse kohaselt on maksuobjekt reklaam, mida eksponeeritakse Tallinnas

  • avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa ja mis asub ehitise siseruumidest või väljaspool ehitise siseruume avalikkusele suunatult;
  • eraomandis oleval kinnistul või ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult;
  • linnaliinibussi, trammi, trollibussi või takso välisküljel või siseruumis avalikkusele suunatult, kui selle transpordivahendi kasutaja on äriühing, mille asukoht on äriregistri andmetel Tallinnas, või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle ettevõtte asukoht on äriregistri andmetel Tallinnas;
  • mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult.

Maksumäärad

  • Alates 01.01.2017 on maksumäär 0,55 eurot kalendripäevas ühe reklaampinna ruutmeetri kohta.
  • Alates 01.04.2020 kehtib reklaamile, mida eksponeeritakse vahelduva reklaamiga välireklaamikandja vahendusel reklaamimaksu arvutamisel pooleteisekordne diferentseeritud maksumäär, s.o 0,825 eurot reklaampinna ruutmeetri kohta kalendripäevas. Vahelduva reklaamiga välireklaamikandja on teabekandja (vitriin, tahvel, digi- või LED-ekraan vm), millel edastatakse kas liikuva kujutisega reklaami või vaheldumisi mitut reklaami.
  • Reklaamile, milles teavitatakse valmisolekut anda tarbijale krediiti või laenu  ja/või vahendada selliseid lepinguid, millega teavitatakse valmisolekust anda  tarbijale krediiti või laenu, mille krediidi kulukuse määr on suurem kui 25% (kaasa arvatud) aasta kohta, kohaldatakse viiekordset diferentseeritud  maksumäära. Viiekordset diferentseeritud maksumäära rakendatakse ka siis, kui nimetatud reklaami eksponeeritakse vahelduva reklaamiga välireklaamikandja vahendusel.

Maksukohustuslane

Reklaamimaksu maksukohustuslane on välireklaamikandja otsene valdaja või ühistranspordiloa või taksoveoloa omaja.

Maksustamisperiood

Maksustamisperioodid on kalendrinädal, kalendrikuu, kalendrikvartal või kalendriaasta.

Maksukohustuslane valib kalendriaasta esimese maksudeklaratsiooniga endale sobiva maksustamisperioodi. Maksustamisperioodi saab muuta järgmisel kalendriaastal.

Reklaamimaksu maksudeklaratsiooni esitamine

Reklaamimaksu deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile maksustamisperioodi esimesel tööpäeval teenindusbüroodes, elektroonilist andmeside kasutades või posti teel.

Maksu tasumise tähtpäev

Maksu tasumise tähtpäev on maksudeklaratsiooni esitamise tähtpäev, s.o. kalendrinädala, -kuu, -kvartali, -aasta esimene tööpäev.

Vastavalt kohalike maksude seaduse §-le 15 lg 1 ja kooskõlas maksukorralduse seaduse §-le 115 lg-le 1 on maksukohustuslane kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil maksu tasumine seaduse järgi pidi toimuma, kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud. Tulenevalt MKS § 117 lg-st 1 on intressi määraks 0,06% päevas.

Maksuhaldurid

Tallinna reklaamimaksu maksuhaldureid on kaks – Tallinna Ettevõtlusamet (TEA) ja Maksu- ja Tolliamet (MTA). Maksuhaldurite tööjaotus on sätestatud 13. juuni 2013 halduslepinguga nr 86. Reklaamimaksu deklaratsioon tuleb esitada ja reklaamimaks tasuda MTA-le.

MTA annab teavet reklaamimaksu deklareerimise kohta e-maksuameti/e-tolli kaudu

TEA nõustab reklaamimaksu alal:

 
Koolitusmaterjal:

Reklaamimaksust

Loe lisaks Maksu- ja Tolliameti kodulehelt: "Tallinna Reklaamimaks" 

Samal teemal Internetis

Reklaamimaksu määrus

Reklaamiseadus

Reklaamimaksu soodustus

Eriolukorrast (2020) tingitud reklaamimaksu maksusoodustus

 Lisatud failid

Volituse andmine Tallinna Ettevõtlusameti kohalike maksude osakonna ametnikele (10.01.2020 käskkiri nr T-6-1/20/4)

 

Viimati muudetud: 09.10.2020