Tallinna ettevõtlusteenistuse tutvustus

Roosikrantsi 2.jpgAadress: Kaarli pst 1// Roosikrantsi 2
10119 Tallinn
Telefon:  640 4218
E-post: ettevotlus@tallinnlv.ee 
Registrikood: 75023817
Ettevõtlusteenistust juhatab linna ettevõtlusdirektor
Tallinna ettevõtjaportaal: tallinn.ee/ettevotjale

Kriisiabi info ettevõtjale


Tallinna Strateegiakeskuse linna ettevõtlusteenistuse teenused.


Linnavalitsuse teenindussaalis igal tööpäeval:

Lisaks abistame järgmistes küsimustes:

Linna ettevõtlusteenistus lähtub oma töös Tallinna Strateegiakeskuse põhimäärusest 

Strateegiakeskus täidab ettevõtluse valdkonnas järgmisi ülesandeid:

1) loob arengueeldused ettevõtluseks;

2) turundab Tallinna kui puhke-, konverentsi- ja äriturismi sihtkohta;

3) korraldab Tallinna jäätmehooldust ja edendab ringmajandust;

4) täidab reklaamimaksu maksuhalduri ülesandeid;

5) juhendab, nõustab ja teeb järelevalvet ning lahendab kaebusi tarbijakaitse valdkonnas;

6) korraldab linna osalemist eraõiguslikes juriidilistes isikutes;

7) teeb järelevalvet ning teeb oma pädevuse piires ettekirjutusi ja rakendab sunnivahendeid või sanktsioone majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse, korrakaitseseaduse,

karistusseadustiku, alkoholiseaduse, tubakaseaduse, kaubandustegevuse seaduse, pakendiseaduse, tarbijakaitseseaduse, turismiseaduse, väärismetalltoodete seaduse,

reklaamiseaduse, maksukorralduse seaduse, jäätmeseaduse ja muude õigusaktide alusel ning kohaldab riikliku järelevalve üld- ja erimeetmeid.

Viimati muudetud: 21.01.2021