Projekt Fassaadid korda

1.märtsil 2018 algab Tallinna linnaosa valitsustes taotluste vastuvõtmine vastavuses Tallinna linna projektiga "Fassaadid korda". Projektiga toetatakse korteriühistuid, kes on Tallinna linna territooriumil asuvate korterelamute parendamisel ja rekonstrueerimisel seadnud eesmärgiks energiatõhususe tõstmise ja  selle käigus hoonete fassaadide ilmestamise supergraafikaga. Toetust antakse kuni 10% krediidi- või finantseerimisasutuselt taotletavast korterelamu renoveerimislaenu summast või  abikõlblike kulude summast, mis on kinnitatud majandus- ja taristuministri 20. märtsi 2015 määruse nr 23 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused” alusel SA KredEx esitatud korterelamu rekonstrueerimise toetuse taotluse rahuldamise otsusega, kuid mitte rohkem kui  20 000 eurot aastas rekonstrueerimistööde puhul.  Lisaks antakse toetust taotleva korteriühistu tellitud supergraafika teostamiseks toetust kuni 70% selle maksumusest, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot.

Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

 1. Toetust saab taotleda korteriühistu, kes on registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris vähemalt kuus kuud enne taotluse esitamist.
 2. Korterelamu energiaauditis esitatud energiatõhususarvu arvutuse järgi ei tohi korterelamu energiatõhususarv pärast taotleja kavandatud rekonstrueerimistöö lõpuleviimist ületada majandus- ja taristuministri määrusega nr 55 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded” oluliselt rekonstrueeritavale hoonele kehtestatud piirväärtust.
 3. Miljööväärtuslikule hoonestusalale jääva, väärtusliku üksikobjektina määratletud, kultuurimälestiseks tunnistatud või muinsuskaitsealal asuva korterelamu energiatõhususarv võib pärast rekonstrueerimistöö lõpuleviimist erineda käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud piirväärtusest juhul, kui on järgitud majandus- ja taristuministri 20. märtsi 2015 määruse nr 23 „Korterelamu rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused“ § 14 nõudeid.
 4. Taotleja esitab taotluse koosseisus järgmised dokumendid:
  -  kommunaalameti juhataja kehtestatud vormil avaldus toetuse saamiseks;
  -  rekonstrueerimistöö lühikirjeldus, eelarve ja ajakava ning neid toetavad dokumendid ja fotod rekonstrueeritavast korterelamust;
  -  taotleja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia ja vajaduse seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul lisaks tema volitusi tõendav volikiri;
  -  juhatuse esimehe ja raamatupidaja allkirjastatud korteriühistu eelmise aasta majandusaasta tulemiaruanne ja jooksva aasta majandamiskava;
  -  väljavõte korteriühistu üldkoosoleku protokollist, mis sisaldab otsust korterelamu rekonstrueerimise ja energiatõhususe suurendamise ning KredExi toetuse või renoveerimislaenu taotlemise ning muude võimalike projekti finantseerimise allikate kasutamise ja kaasamise kohta;
  -   korterelamu energiaaudit, mis on koostatud majandus- ja taristuministri 8. aprilli 2015 määruse nr 28 „Elamu energiaauditile esitatavad nõuded” kohaselt ja sisaldab energiatõhususarvu arvutust kavandatava rekonstrueerimistöö kohta;
  -   kinnistusraamatu väljavõte korterite omanike kohta;
  -   supergraafika teostamiseks Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni kooskõlastatud kavand;
  -   taotleja esindaja allkirjastatud kaaskiri, milles on märgitud taotleja nimi, registrikood ning üleantavate taotluse dokumentide loetelu.
 5. Taotluse dokumendid esitab taotleja digitaalselt või paberil kahes eksemplaris, millest üks jääb linnaosa valitsusele ja teine edastatakse kommunaalametile. Digitaalselt esitatud dokumendil peab olema digiallkiri.

Taotlusi võetakse vastu linnaosa valitsustes vastuvõtuaegadel esmaspäeviti kell 15.00-18.00 ja neljapäeviti 10.00-12.00.

 

 

 

Viimati muudetud: 14.09.2018