Õigusaktid

Raamatupidamise seadus → Riigi Teataja I 2002, 102, 600

Riigi raamatupidamise üldeeskiri → Riigi Teataja Lisa 2003, 130, 2103

Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskiri → Tallinna Linnavalitsuse määrus 18.05.2011 nr 79

Linnavara kõlbmatuks tunnistamise ja mahakandmise kord → Tallinna Linnavolikogu määrus 26. august 2010  nr 41

Linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamisega seotud toimingute  registreerimise kord → Tallinna Linnavalitsuse määrus 19.12.1997 nr 99

Linnavara kasutusse andmise kord → Tallinna Linnavolikogu määrus 13.06.2013 nr 32

Linnavara valitsemise kord → Tallinna Linnavolikogu määrus 13.06.2013 nr 31

Linnavara võõrandamise kord → Tallinna Linnavolikogu määrus 13.06.2013 nr 33

Äriruumi üürilepingust tulenevate investeerimiskohustuste inventuuri akt → Tallinna Linnavalitsuse korraldus 12.10.2011 nr 1563-k

Äriruumi üürilepingust tulenevate investeerimiskohustuste täitmise õiend → Tallinna Linnavalitsuse korraldus 04.11.2009 nr 1825-k

Tallinna jäätmehoolduseeskiri → Tallinna Linnavolikogu määrus 08.09.2011 nr 28

Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend, sh Teavikute kustutamine ja inventeerimine → Riigi Teataja Lisa 2004, 97, 1529

Museaali ja muuseumisse kauemaks kui aastaks hoiule võetud asja märgistamise ja säilitamise kord → Riigi Teataja I, 10.07.2013, 69

Muuseumiseadus → Riigi Teataja I, 10.07.2013, 1

 

Viimati muudetud: 10.07.2017