Tallinna Linnavalitsuse kaubamärgi komisjon

1. Üldsätted

(1) Komisjon on linnavalitsuse alatine komisjon, mille eesmärk on Tallinna kaubamärkide ja sümbolitega seonduvate küsimuste lahendamine.

(2) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

(3) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab linnakantselei.

2. Komisjoni ülesanded

Komisjoni pädevuses on:

1) Tallinnale uute kaubamärkide registreerimise taotluste läbivaatamine ja linnavalitsusele ettepanekute tegemine kaubamärkide registreerimiseks;

2) Tallinna kaubamärkide ja linna sümbolite kasutamistaotluste läbivaatamine ja linnavalitsusele ettepanekute tegemine kasutusloa andmiseks ja kasutustasu määramiseks või kasutusloa andmisest keeldumiseks;

3) arvestuse pidamine Tallinna kaubamärkide registreerimise ning kaubamärkide ja sümbolite registreerimise ja kasutamise taotluste ning kaubamärkide ja sümbolite kasutamise kohta;

4) Tallinna kaubamärkide ja sümbolite kasutamise jälgimine ning vajadusel vastavate ettekirjutuste ja avalduste tegemine.  

3. Komisjoni töö korraldamine

(1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

(2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool liikmetest, sh esimees või aseesimees.

(3) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst osa võtma sõnaõigusega isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

(4) Komisjoni otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning nendele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Komisjoni protokollid saadetakse kõigile komisjoni liikmetele seitsme tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist. Koosoleku dokumente säilitab komisjoni sekretär. 

4. Komisjoni koosseis

(1) Komisjoni koosseis on kümne liikmeline.

(2) Komisjoni esimees on kultuuri või ettevõtluse valdkonda kureeriv abilinnapea.  

(3) Komisjoni liikmed kinnitab ja muudatused komisjoni koosseisus teeb linnavalitsus.

5. Komisjoni sekretär

(1) Komisjonile esitatud taotluste ja nendega seotud asjaolude kohta teeb ettekande ning korraldab asjaajamist komisjoni sekretär.

(2) Sekretär teatab komisjoni liikmetele komisjoni koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra ja võimaluse tutvuda arutlusele tulevate materjalidega üldreeglina hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

(3) Komisjoni sekretär protokollib komisjoni koosolekud, tagab komisjoni tehnilise teenindamise ning täidab komisjoni esimehe ja aseesimehe poolt antavaid muid ülesandeid.

6. Komisjoni õigused

(1) Komisjonil on õigus saada linna asutustelt ning linna osalusega äriühingutelt oma tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid andmeid.

(2) anda oma hinnanguid ja ettepanekuid linna õigusaktide eelnõudele, mis käsitlevad linna kaubamärkide valdkonda. 

7. Komisjoni tegevuse lõpetamine

(1) Komisjoni tegevus lõpetatakse linnavalitsuse poolt.

Viimati muudetud: 29.01.2009