Haabersti mehed 65+ põhikiri

I Üldsätted

 1. Klubi Haabersti mehed 65+ (edaspidi Klubi) on rühmitus, mis ühendab vanemaid mehi Haabersti linnaosast ja mujalt Tallinna linnast.

 2. Klubisse kuulumine on vabatahtlik.

 3. Klubi järgib oma tegevuses apoliitilist suunda.

 4. Klubi töökeeleks on eesti keel.

 5. Klubi moodustamise kuupäevaks lugeda 13. aprill 2012, kui toimus esimene koosolek.

 6. Klubi tegutseb Tallinnas Haabersti Sotsiaalkeskuse juures, Õismäe tee 24.

 7. Klubil võib olla oma sümboolika.

 8. Klubi juhtmõte — Elu on tegutsemiseks, mitte puhkuseks!

II Klubi liikmed

 1. Kõik, kes on klubiga liitunud enne põhikirja vastuvõtmist.

 2. Liikmed, kes liituvad klubiga hiljem, peavad omama vähemalt ühe klubiliikme soovituse.

III Klubi juhtimine

 1. Klubi juhtorganiks on juhttoimkond.

  1.1 Juhttoimkond on 3-5 liikmeline ning see valitakse üheks aastaks Klubi koosolekul poolt lihthäälte enamusega.

  1.2 Juhttoimkond valib endi hulgast Klubi juhi ning jaotab oma vahel ülesanded.

  1.3 Juhttoimkond võib moodustada vajadusel abitoimkondi ürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks.

 2. Klubi koosolekud toimuvad kaks korda kuus, kokkulepitud aegadel.

 3. Vähemalt kord aastats toimub koosolek, kus juhttoimkond esitab Klubi tegevusest kokkuvõtte ja aruande.

IV Klubi rahalised vahendid

 1. Moodustuvad:

  1.1 igakuisetest liikmemaksudest ja sihtotstarbelistest maksetest;

  1.2 annetustest.

 2. Klubil on oma sularaha kassa ning vajadusel ka pangaarve.

 3. Klubiliikmed maksavad Haabersti Sotsiaalkeskusele kehtestatud hooaja (poolaasta) osalustasu 5 €.

V Klubi vara

 1. Moodustub kingitustest ja annetustest.

 2. Hoitakse juhttoimkonna poolt kehtestatud korras.

VI Eesmärgid

 1. Klubi liikmete:

  1. ühine huvitegevus ja silmaringi laiendamine;

  2. üksteise toetamine ja abistamine;

  3. tervislikud eluviisid;

  4. positiivne ja aktiivne eluhoiak.

 2. Klubi:

  1. heategevus ja põlvkondade sidusus;

  2. ürituste korraldamine Haabersti sotsiaalkeskuses ja mujal;

  3. sidemete loomine teiste samalaadsete klubidega.

VII Tegevusplaan

 1. Tegevsuplaani eelnõu koostatakse poolaastaks (hooaeg) juhttoimkonna pool, arutatakse läbi ja kinnitatakse klubi koosolekul.

 2. Juhttoimkond võib teha koosolukule ettepaneku tegevusplaani muutmiseks.

Käesolev põhikiri on vastu võetud Klubi Haabersti mehed 65+ koosolekul 8. märtsil 2013. aastal kell 13:00

Viimati muudetud: 11.12.2017