Hindamine

Hindamise eesmärk on:

  • toetada õpilase arengut;
  • anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta;
  • innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;
  • suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee valikul;
  • suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;
  • anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks.


Õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse viiepallisüsteemis, kus hinne "5" on "väga hea", "4" – "hea", "3" – "rahuldav", "2" – "puudulik" ja "1" – "nõrk".

Põhikooli I ja II kooliastmel võib õpilase hindamisel kasutada kirjeldavat sõnalist hinnangut, millel puudub numbriline vaste. Kirjeldavate sõnaliste hinnangute kasutamine koolis sätestatakse kooli õppekavas.

Õpilase koolist lahkumisel või hiljemalt II kooliastme lõpul tuleb jooksva õppeaasta sõnalised hinnangud, mis on aluseks õpilase järgmisse klassi üleviimisel, teisendada  viiepallisüsteemi.

Viiepallisüsteemist  erineva hindesüsteemi kasutamise, hindamisest teavitamise, täiendavale õppele jätmise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise üldised tingimused ja kord sätestatakse riiklikes õppekavades ning täpsustatud tingimused ja kord kooli õppekavas, välja arvatud hindamisest teavitamine, mis sätestatakse kooli kodukorras.

Kooli hindamisjuhendi leiate soovitud kooli veebilehelt (vt koolide kontaktid).

Hindamissüsteemi kirjeldavad õigusaktid: 

Põhikooli riiklik õppekava

Gümnaasiumi riiklik õppekava

Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava

 

Täiendav info:

Viivi Lokk, juhtivspetsialist
Hariduskorralduse osakond
viivi.lokk@tallinnlv.ee  

Viimati muudetud: 04.01.2018