Huvitegevus munitsipaalkoolides

Tallinna Haridusameti haldusalas olevate üldhariduskoolide juures töötavates huviringides õpib 21 991 last ja noort. 

Tegeleda saab tehnika; looduse; teatri; spordi; kunsti; muusika; tantsu; konstrueerimise ja võõrkeeltega.

Huviringide loetelu ja õppetasud Tallinna munitsipaalüldhariduskoolides 2017/18 õa

Täpsemat infot huviringide kohta saab kooli huvijuhilt või lasteaed-põhikoolis direktori asetäitjalt õppe- ja kasvatustöö alal.

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide huvijuhid 2017/18. õa

Vähekindlustatud peredele lapse huviringis käimise toetamine

Üldhariduskoolide huviringide 2016/17. õa aruanne

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 14.11.2018