Käitumisprobleemidega õpilaste klassid

  • Käitumisprobleemidega õpilaste klassi võetakse vastu või viiakse üle õpilane, kes eirab õpetajate nõudmisi ja rikub järjepidevalt koolis kehtivaid käitumisnorme.
  • Käitumisprobleemidega õpilaste klassi võib vastu võtta või üle viia 4.–9. klassi õpilasi tähtajaliselt, mille määrab kooli direktor kooli komisjoni ettepanekul.
  • Õppetöö läbiviimisel pööratakse tähelepanu õpilaste käitumisharjumuste korrigeerimisele, soovitud käitumismallide, sotsiaalsete oskuste ning õpioskuste omandamisele.
  • Õpilastele koostatakse koostöös vanemaga individuaalne või klassipõhine käitumise tugikava.
  • Õpilasele tagatakse vastavalt vajadusele eripedagoogilise, logopeedilise, psühholoogilise ja sotsiaalpedagoogilise abi ning nõustamisteenuse kättesaadavus.
  • Käitumisprobleemidega õpilase individuaalse käitumise tugikavas püstitatud eesmärkide täitmist hinnatakse õpilasega tegelevate spetsialistide poolt vähemalt kord poolaastas, vajadusel kaasatakse õppenõustamise keskuse spetsialiste ja õpilase vanemaid.
  • Kui õpilase käitumine ei ole paranenud või käitumisprobleemid on süvenenud, soovitab kool vanemal pöörduda õppenõustamise keskuse poole pedagoogiliste-psühholoogiliste ja/või kliiniliste uuringute läbiviimiseks, et selgitada välja käitumisprobleemide põhjused ning saada edasisi õppe korralduse soovitusi õpikeskkonna ja kohaldatavate meetmete muutmiseks. 

Klassi täituvus on kuni 12 õpilast 

Viimati muudetud: 02.11.2017