Kooli hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. 

Õpilasel ja vanemal on õigus õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda kooli hoolekogu poole.

Hoolekogu koosseis

  • Põhikooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.
  • Gümnaasiumi hoolekogusse kuulub täiendavalt õpilaste esindaja. Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub õpilasesindaja ka põhikooli hoolekogu koosseisu.
  • Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuuluvad lisaks õppenõukogu esindajatele nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajad.
  • Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu koosseisu lisaks õppenõukogu esindajatele nii kooli õpilaste vanemate kui ka lasteasutuse laste vanemate esindajad. 
  • Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja huvikooli hoolekogu koosseisu kuulub täiendavalt õppenõukogu esindaja, kes esindab huvikooli õpetajaid, ning üks huvikooli õppurite esindaja. Kui sellises koolis tegutseb huvikooli õpilasomavalitsus, kuulub hoolekogusse ka selle esindaja. Kui sellises huvikoolis õpivad ka alaealised, kuulub hoolekogusse ka huvikooli lastevanemate esindaja.
  • Koolis, kus toimub üksnes mittestatsionaarne õpe, vanemate esindajad hoolekogusse ei kuulu. 
  • Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka. 

Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.  

Õigusaktid:

 

 

 

Viimati muudetud: 19.09.2017