Õpiabi ja eriõppe võimalused

Tugispetsialistide ülesanded

Eripedagoogi ülesandeks on:

 • õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste välja selgitamine
 • õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel
 • õpiabirühma- või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine õppeasutuses

Logopeedi ülesandeks on:

 • õpilase kommunikatsioonivõime hindamine, kommunikatsioonihäiretega õpilaste väljaselgitamine
 • õpilaste suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine ning neile sobiva suhtluskeskkonna soovitamine
 • õpetajate toetamine õpilaste kommunikatsioonivõime arendamisel, taastamisel ning kompenseerimisel

Koolipsühholoogi ülesandeks on:

 • õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavate tegurite (psüühilised protsessid, isiksuse omadused, emotsionaalne seisund, vaimse tervise probleemid, suhtlemis- ja käitumisoskused) hindamine
 • õpilase nõustamine isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel
 • õpilase toetamine ning vanema ja kooli personali nõustamine kriisisituatsioonist väljatulekuks toe korraldamisel

Sotsiaalpedagoogi ülesandeks on:

 • õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine
 • õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine
 • koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine.

Individuaalne õppekava  

Kool võib õpilase individuaalse arengu toetamiseks või tema varasema õpi- või töökogemuse arvestamiseks teha muudatusi või kohandusi õppesisus, õppekoormuses, õppekorralduses ja õppekeskkonnas.  Muudatuste kokkulepe vormistatakse õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil.

Individuaalse õppekava koostab kool õpilasele juhul, kui:

 • õpilasele rakendatakse õppekorraldust, mille puhul õpilane on väga vähesel määral kaasatud klassis läbiviidavasse õppesse
 • õpilase õppekava erineb klassile koostatud õppekavast
 • õpilase klassi läbimise aega või nominaalset õppeaega muudetakse
 • kooliväline nõustamismeeskond on andnud õpilase arengu toetamiseks soovituse vähendada või asendada riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemusi või vabastada õpilane kohustusliku õppeaine õppimisest
 • õpilane õpib toimetuleku- või hooldusõppel.

Koduõpe tervislikel põhjustel

 • Koduõpet tervislikel põhjustel rakendatakse õpilasele, kellel on raske funktsioonihäire, haigus või puue või kelle tervislik seisund võib selle põhjustada ning kelle õppetöö läbiviimiseks erivajadustest tulenevalt puuduvad koolis võimalused ja tingimused. 
 • Koduõpet tervislikel põhjustel rakendab kool vanema taotlusel ja koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel (vt Põhja-Eesti Rajaleidja keskus, Tallinn ja Harjumaa).
 • Minimaalne koduõppe kestus on kaks õppeveerandit.
 • Otsuse õpilasele tervislikel põhjustel koduõppe rakendamise kohta teeb kooli direktor käskkirjaga.
 • Koduõpet korraldab kool, mille nimekirja õpilane on kantud.
 • Kool koostab koostöös lapsevanemaga õpilase võimeid ja erivajadusi arvestava individuaalse õppekava, milles lähtub raviarsti ja nõustamiskomisjoni soovitustest ning riiklikus õppekavas sätestatud kohustuslikest ainetest.
 • Gümnaasiumiastmel tervislikel põhjustel koduõppel oleval õpilasel võib vähendada õppekoormust kuni kaheksa kursuse võrra iga arvestusliku koduõppel viibitud õppeaasta kohta.
 • Kool kindlustab juhendatud õppetegevuse vähemalt 8 õppetunni ulatuses nädalas.
 • Tervislikel põhjustel koduõppel õppiva õpilase hindamise korraldus määratakse individuaalses õppekavas, arvestades seejuures riiklikus õppekavas hindamisele sätestatud nõudeid.
Viimati muudetud: 27.06.2018