Riiklik järelevalve

Riikliku järelevalve mõiste ja teostajad

Riiklikuks järelevalveks nimetatakse halduse kontrolli, mis seisneb asutuste ja ametnike kontrollimises ametiasutuste poolt, mis ei ole kontrollitavatega subordinatsioonisuhetes. Riikliku järelevalve sisuks on kontroll haldustoimingute õiguspärasuse (seaduslikkuse) üle.

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes, algkoolides, põhikoolides ja gümnaasiumides sõltumata nende omandivormist.

Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes.

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus. 

Maavanem teostab järelevalvet Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 punktis 10 ja §-s 85 sätestatud korras, st

 • KOV õigusaktide ja haldustoimingute üle;
 • KOV kasutuses oleva riigivara kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse üle;
 • KOV-le pandud riiklike ülesannete täitmise kontrollimise üle.

(Alus: § 85 „Maavanema järelevalvepädevus kohalike omavalitsuste tegevuse üle“.)

Haridus- ja Teadusministeerium või haridus-ja teadusministri ülesandel kooli asukohajärgne maavanem (PGS § 48 lg 1) teostab järelevalvet kooli õppe-ja kasvatustegevuse üle, samuti riiklike õppekavade ja muude haridusstandardite täitmise üle. 

Järelevalve läbiviija õigused

Järelevalve läbiviija õigused on sätestatud kõigi haridusasutuste liike (Eesti Vabariigi Haridusseadus § 3 lg 2) reguleerivates eriseadustes:

 • põhikooli-ja gümnaasiumiseadus;
 • koolieelsete lasteasutuste seadus;
 • huvikooliseadus;
 • kutseõppeasutuse seadus.

Järelevalve korraldus toimub ühesugustel alustel nii alus-, üld-, kui kutsehariduses.

Ministeeriumite, ametite ja inspektsioonide üldpädevus järelevalve teostamisel ning riikliku sunni kohaldamisel tuleneb üldnormina VV seaduse § 70, 71, 72 ja 75. Konkreetsed ülesanded ja pädevus aga vastavatest eriseadustest. Järelevalvemenetluse algatamise alused ja kord, samuti õiguslikud järeldused on mitmekesised. 

Põhilised järelevalve asutused KOV kontrollimisel

 • Riigihangete Amet
  Teostab järelevalvet riigihangete seaduse täitmise ja kontrollimise nii pooleliolevate kui lõppenud hankemenetluste osas.
 • Tööinspektsioon
  Teostab järelevalvet  töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide täitmise üle töökeskkonnas ning rakendab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alusel ja ulatuses.
 • Terviseamet
  Piirkondlikud talitused teostavad riiklikku järelevalvet muuhulgas joogi-, loodusliku mineraal-, ujula- ja suplusvee, koolide- ja koolieelsete lasteasutuste ja noortelaagrite terviseohutuse üle ja kohaldavad riiklikku sundi.
 • Harjumaa veterinaarkeskus
  Teostab muuhulgas järelevalvet toidu käitlemise üle.
 • Andmekaitse Inspektsioon
  Teostab järelvalvet kahel erineval tegevussuunal:
  • isiku andmete kaitse (eraelu puutumatus);
  • avalik teave (teabenõuete täitmine ning teabe avalikustamine internetis ja mujal).  
 • Keeleinspektsioon
  Peamised järelevalvevaldkonnad on eesti keele oskuse kontroll ja avaliku teabe keelsuse ja kirjakeele vormile vastavuse kontroll.
 • Tehnilise Järelevalve Amet
  Teostab järelevalvet elektroonilise side, tööstusohutuse (surveseadmed, tõsteseadmed, küttegaasiseadmed, ehitus, elektriohutus jms) üle.
 • Põhja Päästekeskus
  Teostab tuleohutuse järelevalvet.
 • Keskkonnainspektsioon 
  Teostab keskkonnajärelevalve seaduse alusel keskkonnajärelevalvet.
   

Lisainfo:
Riina Käos, sisekontrolli juhtivspetsialist
6404678, riina.kaos@tallinnlv.ee  

 

Viimati muudetud: 12.03.2019