Tallinna Haridusameti prioriteedid 2018/19 õppeaastal

Kui inimene on liiga suur, et õppida, siis ta enam suuremaks ei kasvagi
[ameerika kirjanik Herbert Victor Prochnow, 1897-1998]

2018/19 õa peamine eesmärk on:

Tallinna haridusasutustes on toimiv MÕK

Toimivaks MÕK-i saavutamiseks on oluline:

 • koostöö;
 • õppijate eripäradega arvestamine;
 • ressursside mõistlik kasutamine.

Teeme koostööd Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooliga, kes aitavad meie haridusasutustel mõtestada oma tegevust.

Haridusasutuste juhtide oluliseks rolliks on toetada õpetaja-õpetaja, õpetaja-õpilane koostööd ning kaasata järjest enam juhtimisse pedagooge.

Tallinna Haridusamet peab oluliseks:

 • õppijate üldoskuste (sh õpioskuste ja koostööoskuste) kujundamise ning arendamise järjepidevat protsessi;
 • õppijate sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamist;
 • õppetöö individuaalsemaks muutmist ja õppijate hariduslike erivajadustega arvestamist läbi erinevate osapooltega koostöös;
 • õppijate kujunemist enesejuhitavateks ning erinevate õppimisstrateegiate omandamisel (nt tekstiga töötamise meetodid, erinevad mälutehnikaid, õppimise planeerimise oskuse kujundamine);
 • õppijate arengut toetava hindamise rakendamist (st kujundavat ning tagasi- ja edasisidestavat hindamist);
 • hästi läbimõeldud ja toimivat õppeainete lõimingut;
 • õppijaid toetavat ja inspireerivat päevadisaini;
 • õpetajate eesmärgistatud ja professionaalset arengut.
Viimati muudetud: 06.09.2018