Tallinna Haridusameti ülesanded

• ameti hallatavate asutuste võrgu arengusuundade kujundamine;
• ameti hallatavate asutuste kvaliteedisüsteemi toimimise tagamine ja selle arendamine;
• ameti hallatavate asutuste juhtide nõustamine ja juhendamine;
• laste ja vanemate nõustamine;
• erivajadustega laste nõustamine ja õpetamise korraldamine;
• haridusürituste korraldamine;
• haridusalase rahvusvahelise koostöö arendamine ja koordineerimine;
• koolieelsetes lasteasutustes käivate laste ja üldhariduskoolides õppivate õpilaste arvestuse pidamine;
• munitsipaalharidusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimine;
• ameti haldusala eelarve projekti koostamine;
• ameti ja ameti hallatavate asutuste eelarvete kinnitamine;
• ameti ja ameti hallatavate asutuste raamatupidamisarvestuse korraldamine kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga;
• linnavara valitsemine ameti haldusalas; 
• ameti haldusala aruandluse koostamine ja esitamine vastavalt kehtestatud korrale;
• ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide väljatöötamine;
• riigi ja Tallinna õigusaktide täitmise kontrollimine ameti hallatavates asutustes. 

 

Viimati muudetud: 25.03.2015