Tallinna munitsipaal-üldhariduskoolide arengukavad

Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse kooli arengukava. Arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks.

Arengukavas määratakse (soovituslik):

  • kooliarenduse põhisuunad ja -valdkonnad, sealhulgas turvalisuse tagamine koolis;
  • eesti õppekeelest erineva õppekeelega põhikooli puhul meetmed, mida rakendatakse, et tagada õpilastele võimalus keskhariduse tasemel õpingute jätkamiseks eesti keeles;
  • tegevuskava.

Arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli.

Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

Arengukava kooskõlastatakse linnaosa halduskogus ja kinnitatakse Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga.

Arengukava koostamisel arvestatakse sisehindamise aruandes märgitud kooli tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega.

Kooli arengukava on  kättesaadav iga kooli veebileheküljel (vt koolide kontaktid)

Viimati muudetud: 04.01.2018