Eriõppe võimalused lasteaias

Lapse individuaalne toetamine 

  • Pedagoogid kohandavad vajadusel õppe- ja kasvatustegevust lapse erivajaduse järgi.
  • Lapsele tagatakse vajaduse korral logopeedi ja eripedagoogi või muu tugiteenus. 
  • Erivajadusega lapsele luuakse arengutingimused sobitusrühmas koos teiste lastega või sobivas erirühmas.

Tallinna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes tegutsevad sobitus- ja erirühmad

Sobitus- ja erirühma vastuvõttu reguleerib Haridus- ja teadusministri 23. detsembri 2010. aasta määrus nr 78 Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord

Alushariduse tööd reguleerib Koolieelse lasteasutuse seadus, õppe-kasvatustöö aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Lisainfo:
Anastasia Kozitsyna
Peaspetsialist, anastasia.kozitsyna@tallinnlv.ee  telefon 640 4977

 

Viimati muudetud: 24.09.2021