Haldamise kord

Üldosa

  • Tallinna veebilehe Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet) alamveebilehtede (edaspidi alamveebileht) haldamise ning alamveebilehtede peaadministraatorite ja administraatorite määramise kord (edaspidi kord) sätestab alamveebilehtedele teabe sisestamise ja muudatuste tegemise korra, alamveebilehtede loomise ja arendamise üldpõhimõtted ning määrab alamveebilehtede peaadministraatorid, administraatorid ja nende rollid.
  • Korra eesmärk on tagada alamveebilehtedel sisalduva teabe adekvaatsus ja vastavus õigusaktidele.

 

Alamveebilehe haldamise, loomise ja arendamise üldpõhimõtted   

  • Alamveebilehe haldamise, loomise ja arendamise üldpõhimõtted on fikseeritud Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2009 määrusest nr 73 „Tallinna veebilehe ja alamveebilehtede loomise, haldamise ja arendamise kord“.  
  • Alamveebilehe haldamisel lähtutakse linnasekretäri kinnitatud linna veebilehe haldamise juhendist;
  • Haridusameti kõikide struktuuriüksuste juhid tagavad alamveebilehtedel oma struktuuriüksuste vastutusalas oleva teabe täiendamise ja uuendamise vastavalt kehtivale korrale.
  • Peaadministraatoritel ja administraatoritel on õigus saada teistelt teenistujatelt oma tööülesannete täitmiseks vajalikku teavet ning haridusameti teenistujatel on kohustus p 4 ja 5 nimetatud isikutele anda nende tööülesannete täitmiseks vajalikku teavet.

 

Alamveebilehe peaadministraatorite ja administraatorite määramine

  • Alamveebilehtede peaadministraatorid ja administraatorid määrab haridusameti juhataja.

 

Lehekülge haldab

Eve Levand
nnn
eee

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 04.04.2013