Investeeringud

Üldpõhimõtted

1. Investeeringute kava kinnitamine.
1.1Tallinna haridusasutuste investeeringute aluseks on järgmised dokumendid: 

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programm 2013-2021 "Lasteaiakoht igale lapsele" kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2013 määrusega nr 23;

Jooksva aasta investeeringud kinnitatakse vastavalt Tallinna Linnavolikogu poolt vastuvõetud investeeringute eelarvele Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga.

1.2 Lasteaedade rekonstrueerimise strateegia 2019 - 2030:

Lasteaedade rekonstrueerimise strateegia

2. Tallinna Haridusamet (edaspidi THA) korraldab:

1) plaanilised tervikremondid:
  • fassaad (sh aknad, uksed);
  • katus (sh vihmaveesüsteemid);
  • tehnovõrgud (elekter, nõrkvool, vesi, kanalisatsioon, küte);
  • välistrassid;
  • kinnistu piirdeaed;
2) tervikremontide projekteerimistööd;
3) tervikremontide omanikujärelevalve;
4) uute ja tervikremonditud hoonete sisustamise (mööbel, köögiseadmed);
5) liitumised tehnovõrkudega.

3. Osalised- ja avariiremondid korraldab iga asutus vastavalt oma eelarvele ning linna kehtivale korrale (vt Juhendmaterjalid riigihangete korraldamiseks). Lepingu (ehituse töövõtulepingu näidis) töö teostajaga sõlmib asutuse juht, kes jälgib ja kontrollib teostatavate tööde käiku ning tulemust. Vajadusel abistab teda selles THA haldusosakonna spetsialist..Töö võetakse vastu vastava aktiga. Juhul kui töö on teostatud vastavalt lepingule ja kehtivatele nõuetele, allkirjastatakse akt asutuse juhi või tema esindaja poolt.

Töövõtuleping ehitustööde teostamiseks (väike)

Müügileping

4. Suuremahuliste avariiolukordade lahendamiseks esitab asutus põhjendatud taotluse THA-le, mis vaadatakse üle haldusosakonna vastava piirkonna spetsialisti poolt. Tööde koosseis ja tähtaeg kooskõlastatakse THA poolt asutuse juhiga, hanke korraldab THA, kes sõlmib ka lepingu töö teostajaga. Teostatavate tööde käiku ning tulemust jälgib ja kontrollib THA haldusosakonna spetsialist koos asutuse juhi või tema poolt volitatud isikuga. Töö võetakse vastu vastava aktiga. Juhul kui töö on teostatud vastavalt lepingule ja kehtivatele nõuetele, allkirjastatakse akt nii THA haldusosakonna spetsialisti kui ka asutuse juhi või tema esindaja poolt.

4.1 Vastavalt kokkuleppele asutuse ja THA vahel võib rahalise eraldise kanda ka asutuse eelarvesse. Sel juhul tuleb asutuse juhil juhinduda p.3 nimetatud juhistest.

5. THA poolt asutusele eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kohta tuleb koostada „Investeeringute kasutamise aruanne". Aruandmise kord ja vorm kinnitatakse Tallinna Haridusameti juhataja vastava käskkirjaga. 

Lisainfo:
Toomas Palm
Tel 640 4659
Toomas.Palm@tallinnlv.ee

 

Viimati muudetud: 02.09.2019