Lepingute sõlmimine, võlglastega tegelemine ja kohtumenetlus

Lepingute sõlmimine

Asutuse juht teostab tehinguid seadustes ja põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires ning lepinguid sõlmib asutuse juht asutuse nimel seadustega sätestatud ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega kooskõlas. Asutuse juhil on oma põhikohustuste täitmiseks õigus sõlmida lepinguid vaid volituste piires tulenevalt linna õigusaktidest ja kooli põhimäärusest. Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et sõlmitud lepingute täitmise eest vastutab asutuse juht ja lepingute korrektset täitmist tuleb pidevalt jälgida.


Võlglastega tegelemine

Kuna asutuse juhi kohustus on tegeleda laekumata nõuete jälgimisega ja nõuete kättesaamise korraldamisega, siis anname juhtnööre, milliseid tegevusi täpsemalt ja millise aja jooksul tuleks asutuse juhil teha:

  • võlgnevusest teavitamine meili teel koos korduvarve saatmisega või saldoteatisega reeglina 1 ja maksimaalselt 5 päeva möödumisel maksetähtajast (saldoteatise saamiseks palume pöörduda oma asutust teenindava vanemraamatupidaja poole);
  • vähemalt kord kuus meeldetuletuskirja saatmine (meeldetuletuskirja saamiseks palume pöörduda oma asutust teenindava vanemraamatupidaja poole);
  • kohtumine võlgnikuga ja võla tasumise osas tähtaja määramine (kirjalik kokkulepe);
  • maksegraafiku koostamine;
  • võlanõustamine sh toetuste saamise võimaluste selgitamine (pöörduge vastava informatsiooni saamiseks linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna poole);

 

Juhul, kui mitte ükski eelnimetatud meetmetest ei ole viinud tulemuslikule võla likvideerimisele, on võimalik koostöös haridusametiga esitada nõue kohtusse. Kohtusse pöördumisel peab olema veendunud, et võlglane on saanud kätte talle esitatud arve alusel teenuse (on käinud lasteasutuses, huviringis, huvikoolis jne), samuti saldoteatise ja meeldetuletuskirja ning et võlglasega on järjepidevalt tegeletud ning võlgnikule on korduvalt selgitatud mittetasumise tagajärgi ning millised kohustused kaasnevad kohtumenetlusega.


Kohtumenetlus

Asutuse  juhtidel tuleb aeg-ajalt igapäevase töö kõrvalt tegeleda ka probleemidega, mille puhul võib osutuda vajalikuks kohtu poole pöördumine. Kuna Tallinna haridusasutused on Tallinna linna omanduses olevad ja haridusameti haldusalas tegutsevad organisatsiooniliselt iseseisvad institutsioonid, siis kohtusse pöördumisel tuleb pöörduda koolipidaja (Tallinna Haridusameti) poole, kes Tallinna linna nimel saab haridusasutusi esindada. Haridusametisse pöördumisel tuleb haridusasutusel koostada kaaskiri, milles on kirjeldatud täpne probleem ning samuti tuleb esitada tõenditena kasutatav dokumentatsioon.

 

 

 

Viimati muudetud: 25.02.2015