HARIDUSUUENDUS

Konkursi korraldajad: Tallinna Haridusamet koostöös Tallinna Ülikooliga. 

Eesmärk: Tunnustada Tallinna haridusasutusi, kes toetavad haridusvisiooni 2030 “Tallinnas on õnnelikud õppijad”  elluviimist.

Sihtrühm: Tallinna Haridusameti hallatavad haridusasutused.

Esitajad: Sihtrühma kuuluvate haridusasutuste esindajad.

 

Konkurss toimub kuues valdkonnas:

I Üldoskuste kujundamine

Kool: Õpioskuste kujundamine 

Tegevused ja lahendused, kuidas koolis õpioskusi süsteemselt ja kokkulepitult kujundatakse, näiteks kuidas

-          õpilaste suunamine eesmärke seadma, oma õppimise protsessi analüüsima,  õppimiseks keskkonda looma;

-          õppija eneseregulatsiooni toetamine; 

-          õppimisstrateegiate omandamine;

-          tekstiga töötamise strateegiate,  mälutehnikate õpetamine;

-          õppimise planeerimise oskust arendamine;

-          koostööoskusi rakendamine;

-          jne

Lasteaed:  Lapse üldoskuste kujundamine läbi valdkondade lõimingu

Tegevused ja lahendused, kuidas lasteaias  üldoskusi kujundatakse läbi valdkondade lõimingu, näiteks kuidas

-          mänguoskuste kujundamine lõimitud õppe- ja kasvatustegevustes;

-          tunnetus- ja õpioskuste kujundamine lõimitud õppe- ja kasvatustegevustes;

-          sotsiaalsete  ja  enesekohaste oskuste kujundamine lõimitud õppe- ja kasvatustegevustes;

-          jne

II Lapse/õppija arengut toetav hindamine

Kool: Kujundav hindamine

Tegevused ja lahendused, kuidas koolis arendatakse kujundavat hindamist, näiteks kuidas

-          õppija arengut toetav hindamine;

-           tagasi- ja edasisidestav hindamine,

-           õppijale õppimisprotsessile orienteeritud tagasiside;

-           jne.

Lasteaed: Lapse arengut toetava hindamise võimaluste rakendamine koostöös lastevanematega

Tegevused ja lahendused, näiteks:

-          lapse arengut toetav hindamine;

-          lapsevanema kaasamine lapse arengu hindamisse;

-          lapse mängust ja õppimise kohta tagasiside andmine lapsele ja vanematele;

-          laste suunamine enda tegevust analüüsima;

-          jne.

 

III Kaasav haridus

Kool: Õppe individualiseerimine, hariduslikud erivajadused

Tegevused ja lahendused, näiteks:

-          õppe individualiseerimine

-          parimal moel õpetajate teadmisi ja oskusi erivajadustega õpilaste õppe- ja arenguprotsessi toetamisel;

-          koostöö erinevate osapooltega, et tagada parim lõpptulemus nii individuaalse õppija, kaasõpilaste kui ka teiste asjaosaliste jaoks;

-          jne.

Lasteaed: Õppe individualiseerimine ja lapse individuaalse arengu toetamine

Tegevused ja lahendused, näiteks:

-          mängu kaudu arenguliste erivajadustega lapse arengu toetamine;

-          individuaalne lähenemine ja tegevuste raskusastme muutmine;

-          jne.

IV Lapse/õppija päeva disain

Kool: Koolipäeva disain

Tegevused ja lahendused, kuidas luuakse võimalused, et õppija on õppides õnnelik, näiteks:

-          lõimingut toetav õppeprotsessi disain;

-          päevakava lahendused;

-          kogupäevakool;

-          lõimingut toetavad ruumilahendused sh väljaspool kooliruume;

-          jne.

Lasteaed: Õpikeskkond lõimingu toetajana

Tegevused ja lahendused, kuidas õpikeskkond toetab lõimingut, näiteks:

-          toetab lasteaia sise- ja väliskeskkond laste mängu ja õppimist ning lõimingut õppe- ja kasvatustegevuses;

-          rakendatakse innovaatilisi ideid õpikeskkonna kujundamisel;

-          digikeskkonna ja -vahendite rakendamine laste arengu toetamisel

-          jne.

V Sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine

Kool: Sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine

Tegevused ja lahendused, näiteks:

-          enesemääratluspädevuse arendamine;

-          emotsioonide juhtimise toetamine õppeprotsessis, nende reguleerimine;

-          sotsiaalsete oskuste toetamine õppeprotsessis

-          jne.

Lasteaed: Sotsiaalsete oskuste kujundamine ja emotsioonide juhtimine eelkoolieas,

Tegevused ja lahendused, näiteks:

-          laste sotsiaalsete oskuste kujundamine;

-          tegevuste rakendamine laste emotsioonide juhtimise oskuse kujunemiseks;

-          jne.

 

VI Õpetajate koostöisuse arendamine

Tegevused ja lahendused, kus õpetajate omavaheline koostöö aitab näiteks:

-          õpetajate professionaalse arengu toetamine;

-          klassi- või rühmaõpetaja töö väärtustamine

-          arendada õpilaste/laste koostööoskusi;

-          luua ainetevahelisi seoseid;

-          arvestada õpilaste/laste erinevustega jne.


Tähtaeg ja kontaktid

Taotluste esitamise tähtaeg on 23. märts 2020 e-kirja kuupäeva järgi. Taotlus edastada  Tallinna Haridusametisse e-posti aadressil helen.laide@tallinnlv.ee, märksõna konkurss Haridusuuendus 2020.

Konkursi korraldus

-          Igas valdkonnas tunnustutatakse koolide ja lasteaedade parimaid;.

-          Haridusasutus saab valida kuni 2 valdkonda, milles ta konkursi taotluse esitab (kui valitakse 2 valdkonda, peab esitama kaks erinevat taotlust).

-          Taotluse  palume esitada kuni kahel leheküljel lühikirjeldusena järgneva struktuuri alusel:

 

 1. Haridusasutuse nimi ja kontaktisiku andmed (e-mail, telefon);
 2. Kandideeritav valdkond;
 3. haridusuuenduse lühikirjeldus (uuenduse sisu ja põhjendus, miks seda hakati kasutama, kellele suunatud);
 4. info uuenduse kasutamise kohta (kus, mil viisil on uut lähenemist realiseeritud, milline on mõju õppijatele/lastele/õpetajatele);
 5. hinnang kasutamise tulemuslikkusele ja mõjule (mis on hästi läinud, kus on probleemid ja kitsaskohad, kuidas on kaasa aidatud Tallinna haridusstrateegia strateegiliste eesmärkide saavutamisele);
 6. edasised sammud (mis on järgmised plaanid).

 

-          Konkursil on dokumendivoor kui ka külastusvoor

-          Tallinna Haridusamet (THA) moodustab komisjonid, kuhu kuuluvad THA, TLÜ ja haridusasutuste esindajad. Komisjonid  teevad otsuse, milliste ideekavandite puhul toimuvad haridusasutuste külastused, kes on tunnustuse saajad ja kellele tehakse ettepanek oma kogemuse jagamiseks oktoobris haridusfestivalil IduEdu 2020.

-          haridusasutusi külastava meeskonna hulka võivad kuuluda eksperdid TLÜ-st, THA spetsialistid, Tallinna  haridusasutuse juhid.

 

Tiitlite väljakuulutamine

Haridusuuenduste tunnustused antakse üle õppeaasta pidulikul lõpetamisel, tunnustatud asutused avalikustatakse Tallinna Haridusameti veebilehel.

 

Hindamise kriteeriumid (neid küsimusi analüüsitakse asutuse külastusel koos ekspertidega. NB! Haridusasutuse poolt peaks külastusel osalema külastatava asutuse juhtkond)

1. Muutuse eesmärk, vt ka https://www.hm.ee/et/opikasitus

 • Kuidas muutus toetab õppija arengut ja soovitud õpikäsituse suundades liikumist?
 • Millele toetuti muutuse kavandamisel (allikad, teiste näited, kogutud andmed)?
 • Milliseid tõendeid on kogutud muutuse kohta ja mis näitavad tulemust?

2. Muutuste protsessi, mõju analüüs

 • Kuidas antud muutus kajastub õpetajate töökorralduses, kuivõrd oli vaja täiendavat koolitust, õpetajatele õppimisvõimalusi?
 • Kuivõrd oli vaja õppeprotsessi korraldust muuta? Milliseid muutusi tehti koolikeskkonnas?
 • Kuidas muutus on juhtimist mõjutanud? Kuidas hinnatakse muutuse mõju?
 • Kuidas on kaasatud lapsevanemad muutuse rakendamisse?

3. Muutuste jätkusuutlikkus

 • Kui kaugele on muutuse rakendamisega jõutud?

4. Muutuste analüüs ja arendused

 • Mis olid rakenduse väljakutsed ja kuidas neid lahendati?
 • Kuidas muutust kavandatakse edasi arendada?

Sõnastage selge eesmärk - mida soovite saavutada.
Kirjelda head tulemust tulevikus- olukorda, kui kõik on nii nagu soovite.
Nimetage kaks konkreetset tunnust, millest saate aru, et olete eesmärgi saavutanud.

 • Mida soovitaksite teistel teisiti teha?

Statuut printimiseks

Viimati muudetud: 17.03.2020