Kooli tervisenõukogu

Tervise Arengu Instituut on välja töötanud standardi tervisenõokogu moodustamiseks.

Eesmärgistatud kooli tervisealaste tegevuste elluviimise eelduseks on edasiviivate otsuste olemasolu. Koordineeritud juhtimine on aga nimetatud otsuste elluviimisel edu saavutamise alus.

Seetõttu moodustatakse kooli tervisealase tegevuse juhtimiseks ja koordineerimiseks tervisenõukogu, mis on soovituslik kõikidele päevaõppega põhi-, kesk-, ja kutseharidust andvatele õppeasutustele.

Tervisenõukogu eesmärk

Kooli tervisenõukogu eesmärgiks on korraldada ja suunata sihipäraselt  laste tervislikuks arenguks ja kasvuks vajalikke tegevusi, et parandada õpilaste tervist ja üldist elukvaliteeti. 

Tervisenõukogu koosseis

Kooli tervisenõukogu arvuline koosseis oleneb koolis õppivate õpilaste ja töötavate pedagoogide arvust, kuid soovituslikult võiks kuuluda sinna mitte alla 5 või üle 15 liikme.
Tervisenõukogu isikulise koosseisu moodustamisel tuleks arvestada, et sinna kuuluksid isikud järgmistest valdkondadest, kes

 •   esindavad otsuste tegijaid või saavad neid mõjutada
 • on spetsialist mõnes tervisega seotud valdkonnas
 • on seotud nõustamisega
 • vastutab personali juhtimise eest

Seega tervisenõukogu moodustatakse järgmistest liikmetest:

 • kooli juhtkonna esindaja (direktor või õppealajuhataja)
 • inimeseõpetuse õpetaja
 • õpilaste esindaja(d) (soovitav kooli õpilasomavalitsuse liige/liikmed)
 • tervishoiutöötaja (kooliarst või -õde)
 • kehalise kasvatuse, bioloogia vms. aine õpetaja(d)
 • lastevanemate esindaja(d) (üldhariduslikus koolis, soovitav hoolekogu liige)
 • huvijuht
 • kohaliku omavalitsuse esindaja

Vajadusel võib kooli tervisenõukogusse kuuluda ka kooli psühholoog, sotsiaaltöötaja või -pedagoog, logopeed. 

Kooli tervisenõukogul soovitatakse kutsuda konkreetsete projektide/programmide läbiviimisel ekspertideks spetsialiste vastavatest valdkondadest (näiteks koolitoidu kvaliteedi parandamisega seotud tegevuste läbiviimiseks kooli toitlustuse eest vastutava isiku).

 

Lehekülge haldab

 

 

Viimati muudetud: 13.07.2017