Koostöö lastekaitsetöötajatega

Linnaosade lastekaitsetöötajad vajavad koolide poolt abi ja toetust järgnevas:

Klassijuhataja

 • Jälgib oma õpilasi võttes erilise vaatluse alla koolikohustuse mittetäitjad, agressiivsed, seltsimatud, tõrjutud, varastajad, hooldamata, füüsilise või vaimse arengupeetusega lapsed, lapsed, kes tihti hilinevad, kelle vanemad tulevad kooli ebakaines olekus jne;
 • Külastab võimalusel probleemidega lapse kodu ja kui kodukülastuse käigus selgub, et perel on sotsiaalseid probleeme (hoolimatus lapse suhtes, saamatus laste hooldamisel ja kasvatamisel, ülejõukäiv kodutööde rohkus, vaesus, alkoholi kuritarvitamine, mõne perekonnaliikme psüühiline haigus jne), informeerib sellest õppealajuhatajat;
 • Koostab õpilase iseloomustuse;
 • Aitab lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekandeosakonna lastekaitsetöötajat lapsele tugiisiku leidmisel;
 • Kavandab koos lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekandeosakonna lastekaitsetöötajaga plaani lapse abistamiseks.


Kooli juhtkond

 • Edastab klassijuhatajalt saadud informatsiooni lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötajale;
 • Edastab linnaosa sotsiaalhoolekandeosakonna lastekaitsetöötajale kooli piirkonnas elavate koolikohustuslike laste nimed ja aadressid, kes ei täida koolikohustust;
 • Toetab last klassivälise tegevuse (pikapäevarühmad, ringid jm) kaudu;
 • Võimaldab lapsele vajadusel tasuta koolieine;


Lastekaitsetöötaja tegevus lapse ja perekonna abistamiseks

 • Tutvub lapse koduse olukorraga;
 • Selgitab välja perekonna vajadused;
 • Võtab ühendust klassijuhatajaga, selleks et koos kavandada plaan olukorra normaliseerimiseks;
 • Nõustab perekonda;
 • Vajadusel garanteerib materiaalse toetuse sotsiaalhoolekandeosakonna kaudu;
 • Teeb koostööd hoolekandeasutustega ja ühiskondlike organisatsioonidega pere võimalikuks abistamiseks;
 • Vajadusel vormistab lapsele tugiisiku;
 • Vajadusel paigutab lapse varjupaika, hooldusperesse, eestkostele või lastekodusse;
 • Vajadusel algatab lapse vanemate kasvatuselt või vanema õiguste äravõtmise;
 • Teostab järelevalvet pere üle.


Koolikohustuste mittetäitjad on potentsiaalsed tänavalapsed, õiguserikkujad või vägivallaohvrid. Koolieiramise põhjused on sageli sotsiaalset laadi. Probleemidega laste ja kodude võimalikult varajaseks väljaselgitamiseks ja abistamiseks on oluline kooli koostöö lastekaitsetöötajatega.

 

Viimati muudetud: 10.06.2013