Riiklik järelevalve

Riiklikuks järelevalveks nimetatakse halduse kontrolli, mis seisneb asutuste ja , ametnike kontrollimises ametiasutuste poolt, mis ei ole kontrollitavatega subordinatsioonisuhetes. Riikliku järelevalve sisuks on kontroll haldustoimingute õiguspärasuse (seaduslikkuse) üle.

Haridus- ja Teadusministeerium

Hariduse andmine on riigi järelevalve all (alus: PS § 37).

Haridus-ja teadusministeerium või haridus-ja teadusministri ülesandel kooli asukohajärgne maavanem (PGS § 48 lg 1) teostab järelevalvet kooli õppe-ja kasvatustegevuse üle, samuti riiklike õppekavade ja muude haridusstandardite täitmise üle.

Järelevalve läbiviija õigused on sätestatud kõigi haridusasutuste liike (Eesti Vabariigi Haridusseadus § 3 lg 2) reguleerivates eriseadustes:

  • põhikooli-ja gümnaasiumiseadus;
  • koolieelsete lasteasutuste seadus;
  • huvikooliseadus;
  • kutseõppeasutuse seadus.

Järelevalve korraldus toimub ühesugustel alustel nii alus-, üld-, kui kutsehariduses.

Ministeeriumite, ametite ja inspektsioonide üldpädevus järelevalve teostamisel ning riikliku sunni kohaldamisel tuleneb üldnormina VV seaduse § 70, 71, 72 ja 75. Konkreetsed ülesanded ja pädevus aga vastavatest eriseadustest. Järelevalvemenetluse algatamise alused ja kord, samuti õiguslikud järeldused on mitmekesised.

Põhilised järelevalve asutused KOV kontrollimisel:

Lisainfo:
Riina Käos, sisekontrolli juhtivspetsialist
Tel 6404678
riina.kaos@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 17.07.2020