Õppeasutuse sisehindamine

Lähtuvalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning Koolieelse lasteasutuse seadusest korraldatakse haridusasutustes sisehindamist.

Haridusasutuse sisehindamise korra kehtestab haridusasutuse juht. Sisehindamise korra kohta annab oma arvamuse hoolekogu.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses on kirjas, et sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng.

Sisehindamise käigus selgitatakse välja asutuse tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse asutuse arengukava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

Sisehindamist tehakse vähemalt üks kord asutuse arengukava perioodi jooksul.

Koolieelsete lasteasutuste sisehindamine on korraldatud koolide sisehindamisest erinevalt (täpsemalt loe sellelt lingilt):

Nõustamistegevust reguleerib haridus- ja teadusministri määrus “Koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes”.

Kasulikud lingid:

  • Materjal Haridus- ja Teadusministeeriumi lehel
  • OECD ülevaade "Koolijuhtimise täiustamine". Kogumiku „Koolijuhtimise täiustamine" 1. osas „Poliitika ja praktika" selgitatakse, miks koolijuhtimisest on saanud võtmetähtsusega hariduspoliitiline küsimus ning esitatakse neli poliitilist hooba, mis üheskoos võivad kaasa aidata koolijuhtimise ja koolide tulemuste parandamisele.

 

Viimati muudetud: 22.03.2018